نویسنده = محمد حسن فطرس
تعداد مقالات: 2
1. اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-63

ساناز بهمن یار؛ محمد حسن فطرس


2. اثر نابرابری در آمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران، 1386-1361

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 145-161

محمد حسن فطرس؛ رضا معبودی