نویسنده = هوشنگ شجری
تعداد مقالات: 1
1. نقش تجارت بین الملل بر کیفیت محیط زیست، مطالعه موردی: کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-83

هوشنگ شجری؛ حسین استادی؛ نبی الله کاوسی