نویسنده = رویا آل عمران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-74

رویا آل عمران؛ سیامک شکوهی فرد