کلیدواژه‌ها = تاکسونومی عددی
رتبه بندی 8 کلان شهرهای ایران از لحاظ سطح توسعه AHP و طبقه بندی 1390

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 51-73

عبدالعلی منصف؛ مجید صامتی؛ مژده موسوی مدنی