کلیدواژه‌ها = تولید ناخالص داخلی ژاپن
تعداد مقالات: 1
1. اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-63

ساناز بهمن یار؛ محمد حسن فطرس