کلیدواژه‌ها = تابع عکس العمل تحریک
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر تکانه های سیاست های پولی و مالی برشکل گیری چرخه های تجاری و توزیع درآمد در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-134

حجت پارسا؛ محمد بهبودی؛ آسیه پارسا