کلیدواژه‌ها = پروبیت رتبه ای
اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-36

نیلوفر اشک تراب؛ محمد بخشوده