کلیدواژه‌ها = درآمد مالیاتی
تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-66

کرم کارابولوت؛ علی شاهین پور؛ بهنام شادی دیزجی