کلیدواژه‌ها = حداقل مربعات غیرخطی (NLS)
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-142

ابوالقاسم گل خندان