بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران

نویسندگان

1 استادیار- گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان (اصفهان)

2 استادیار گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد خوراسگان(اصفهان)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان (اصفهان)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده

سیاست‌های پولی از طریق کانال‌های متعددی همچون کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت سایر دارایی‌ها و کانال اعتباری بر تولید و تورم اثرگذار می‌باشند. هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال شاخص قیمت مسکن به عنوان کانال قیمت سایر دارایی‌ها، در ایران طی دوره 2Q1387-Q11368 می‌باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از طریق کانال فوق مورد بررسی قرار گرفت.
بطورکلی نتایج حاکی از این است که در الگوی (1) شوک‌های پولی مثبت، در کوتاه مدت و میان مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها دارند. در میان مدت این شوک‌ها تولید را به مقدار زیادی افزایش و قیمت‌ها را کاهش می دهند ولی در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی کاهش و قیمت‌ها را افزایش می دهند. شوک مثبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها دارند و در میان مدت این شوک‌ها تولید را به زیادی مقدار کاهش و قیمت‌ها را افزایش می دهند و در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی افزایش و قیمت‌ها را کاهش می دهند. در الگوی (2) نیز شوک‌های پولی مثبت، در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها دارند و میان مدت  باعث کاهش بیشتر تولید نسبت به قیمت‌ها می شوند و بلند مدت باعث افزایش بیشتر تولید نسبت به قیمت‌ها می شوند. همچنین شوک‌های مثبت میزان سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها دارند و در میان مدت این شوک‌ها باعث کاهش بیشتر تولید نسبت به قیمت‌ها می شوند و در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی نسبت به قیمت‌ها افزایش می دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Monetary Policy on Gross Development Product and Inflation through House Price Index in Iran

نویسندگان [English]

  • H. Sharifi-Renani 1
  • S. Ghobadi 2
  • F. Amrollahi 3
  • N. Honarvar 4
1 . Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)
2 Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)
3 . Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)
4 Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)
چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze the effect of monetary policy on gross domestic product and inflation via house price index as a proxy for other assets in Iran in 1989-2008. For the analysis time series data and vector error correlation method were used. The results showed that in the pattern 1 the positive monetary shocks in the short run increased the product and decreased the prices but, in the long run it decreased the product and increased the prices. The debt shocks of the banks to the central bank in the short run had little effect on the product and the prices. In the intermediate run these shocks had decreased the product and increased the prices. And in the long run it increased the product and decreased the prices. In pattern 2 positive shock of the legal deposits ratio leads to decrease in the production and increase in the inflation in the short, intermediate and the long run, through the banking lending. Results shoed also that money policy instruments (banks loan to the central bank and the rate of legal deposits) had a little effect on the granted facilities of the banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset price channel
  • Price Index
  • Vector Error Correlation Model
  • debt of banks to the central bank
  • required reserve ratio
- تفضلى، فریدون. 1375. تاریخ عقاید اقتصادى، انتشارات نشر نی، تهران.
- رحمانی، تیمور. 1378. اقتصاد کلان، نشر برادران، تهران.
- کشاورز حداد، غلامرضا و مهدوی، امید (1384)، "آیا بازار سهام در اقصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 71، ص. 147 تا 170.
-Elbourne ,A. (2008). “The UK housing market and the monetary policy transmission mechanism: An SVAR approach”. Journal of Housing Economics 17 ,65–87. 
 
-Enders, W. (1995), “Applied Econometric Time Series”, John Wiley & Sons, Inc.
 
- Engle R.F, Granger C.W.J. (1987), “Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing”, Econometrica, 55:251–276.
 
-Gupta, R. and Kabundi, A. (2009)”.The effect of monetary policy on house  price inflation :A factor  Augmented  Vector  Autoregression (FAVAR) A pproach“. working  paper  .2009/03.
 
-Hall, P. (1992), “The Bootstrap and Edgeworth Expansion”, Springer, New York.
 
-Johansen, S. (1995), “Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models”, Oxford University Press, Oxford.
 
-Jornald, H. C,  and Jacobsen, D. H. (2008).” The role of house prices in the monetary policy  transmission mechanism in the U.S”, Norges Bank, Working paper،2008/24
 
-Kim, S. Roubin, N. (2000). “Exchange rate anomalies in the industrial countries: a solution with a structural VAR approach”. J. Monet. Econ, 45(3), 561-586.
 
-Kiss, G. and Vadas, G. (2005), “The Role of the Housing Market in Monetary Transmission”, MNB Background Studies 2005/3.
 
-Lutkepohl, H. (1991), “Introduction to Multiple Time Series Analysis”, Springer, Berlin.
 
-Lutkepohl H. (2005), “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” Springer-Verlag, Berlin.
 
-Lutkepohl, H. and Kratzig, M. (eds) (2004), “Applied Time Series Econometrics”, Cambridge University Press, Cambridge.
 
-Mishkin, F.S. (1995), “Symposium on the monetary transmission mechanism”, Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
 
-Sims, C. A. (1972), “Money, Income and Causality”, American Economic Review, 62(4), pp. 540-552.
 
-Taylor, J.B. (1995), “The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework”,
 
-Journal of Economic Perspectives. 9, (4), 1 1-26.