بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری ، دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله به بررسی نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته است و تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران را در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی[1]  مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت بوده و در ضمن تاثیرات بلندمدت بیش از کوتاه مدت می باشد، که این مطلب توجه هر چه بیشتر مسئولین به گسترش سرمایه های انسانی در بلندمدت و برنامه ریزی مناسبتر در این رابطه را ضروری می نماید. 2-  برای مطالعه بیشتر در رابطه با الگوی  خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی به؛ بهمنی اسکوئی  و چی وینگ نگ، [Bahmani-Oskooee, M. & R. Chi Wing Ng (2002)] ، پسران، شین و اسمیت، [Pesaran, M. H., Y. Shin, and R. J. Smith (1999).]، پسران و پسران،[Pesaran, M. H. & B. Pesaran (1997)]، مراجعه شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effects of Human Capital on Economic Growth in Iran

نویسنده [English]

  • F. Juzarian
Ph.D. Student, Isfahan University
چکیده [English]

In this study the effects of human capital on economic growth in the short run and the long run by using Auto-regressive Distributed Lag Model were analyzed. The results showed that human capital had more effect on economic growth in the long run than in the short run. This shows that the policy makers should pay more attention to expansion of human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • endogenous growth models. Economic growth
  • Auto-regressive Distributed Lag Model
- توکلی، احمد(1376). تحلیل سری‌های زمانی؛ همگرایی و همگرایی یکسان. تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- خشادوریان، ادموند(1378). بررسی وجود خواص مانایی در آمارهای سری زمانی اقتصادی کشور برای 74-1338. تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.  
- ربیعی،مهناز،" اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران"، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره  26، صفحه 142-122.
- سعادت، رحمان،" نقش و جایگاه سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی ایران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران،  1379.
- صادقی، مسعود و مصطفی عمادزاده،" برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1380-1345 "،  فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره  17، صفحه 98-79.
- عباسی نژاد، حسین(1380). اقتصاد سنجی(مبانی و روشها). تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.  
- علمی(میلانی)،زهرا و امیر جمشیدنژاد،" اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سالهای 1382-1350 "،پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی، شماره 26، صفحه 154-135.
- کمیجانی، اکبر و عباس معمارنژاد،" اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D  (تحقیق و توسعه)در رشد اقتصادی ایران" ، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره 31، صفحه 38-1.
- محمودی، وحید،"سرمایه انسانی, توانمندی انسانی"، مجله سیاسی-اقتصادی، شماره 226-225، صفحه 227-220.
- نادری، ابوالقاسم،" اقتصاد دانایی به عنوان الگوی جدید توسعه و ارزیابی اقتصاد دانایی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره 35، صفحه 28-1.
- نوفرستی، محمد(1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
-Asteriou,d. and agiomirgianakis,g.m., human capital and economic growth:time series evidence frome Greece,journal of policy modeling,vol.23,pp.481-489.
 
-Bahmani-Oskooee, M. & R. Chi Wing Ng (2002), Long-Run Demand for Money in Hong Kong: An Application of the ARDL Model , International Journal of Business and Economics, 1, pp. 147-155.
-Bentzen, J.  & T. Engsted (2001), A Revival of the Autoregressive Distributed Lag Model in Estimating Energy Demand Relationships , The Energy journal, 26, pp. 45–55.
 
-Chuang,yih-chyi(2000),human capital,export,and economic growth:a causality analysis for Taiwan,1952-1995,review of international economics,vol.8,pp.712-720
 
-Chun lin, tin(2004),the role of higher education in economic development: an empirical study of tiwan case, journal of asian economics,vol .15,pp.355-371.
 
-Engle, R.F. & C.W.J.  Granger (1987), Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55, pp. 251- 276.
 
-Harris, R. I.D.(1995), Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling , Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf.
 
-Harris, R. I.D. (1992), Small Sample Testing for Unit Roots , Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, pp. 615-625.
 
-Hers, Johannes(1998), human capital and economic growth:a survey of literature,gpb report.
Islam, N. (1995),Growth Empirics: A Panel Data Approach,Quarterly Journal of Economics. 110(4),p. 1127- 1170.
 
-Oketch.moses o(2006),determinants of human capital formation and economic growth of African countries, economics of education review,vol.25,pp.554-564.
 
-Pesaran, M. H., Y. Shin and R. J. Smith (1999), Bounds Testing Approaches to the Analysis of Long-Run Relationships , DAE Working Paper, Department of Applied Economics, University of Cambridge.
 
-Pesaran, M. H. & B. Pesaran (1997), Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis , Oxford: OxfordUniversity Press.