بررسی تحلیلی ساختار و مزیت نسبی صنایع کارخانه ای ایران(با تاکید بر رهیافت انتقال سهم shift-share Analysis)

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد فیروزکوه

چکیده

در این مقاله برای ارزیابی مزیت نسبی صادرات صنایع کارخانه ی ایران به تفکیک کد lslc دو رقمی از دو شاخص ، انتقال رقابتی[1] و مزیت نسبی آشکار قرینه شده [2] (SRCA) طی سال های 1381 تا 1385 استفاده شده است . سپس با استفاده از روش تاکسونومی [3] این دو شاخص را ترکیب نموده و صنایع مزیت دار را مشخص می نماییم . نتایج حاکی از آن است که به ترتیب ، صنایع تولید ذغال کک-پالاشگاه های نفت (23)، تولید مواد و محصولات شیمیایی (24) و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (26) دارای بیشترین مزیت و صنایع تولید ماشین آلات اداری (30)، تولید ابزار پزشکی (33) در پایین ترین رده های مزیت نسبی قرار می گیرند.1-Competetive shift Analysis


2-Symmetric Revealed Comparative Advantage


3-Taxonomy Analysis

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Structure and the Comparative Advantage of Manufactured Commodities in Iran with the Emphasis on the Shift-Share Analysis approach

نویسنده [English]

  • S. Ghavidel
Assistant Professor,Firoozkooh Branch
چکیده [English]

In this paper to evaluate the comparative advantage of ISLC two digit code  manufactured commodities in Iran, two indexes of comparative shift analysis and symmetric revealed comparative advantage in 2002 to 2006 were used. Then, using taxonomy analysis method the two indexes were combined and the manufactured goods with comparative advantage were specified. The results showed that in turncoke producing industries-oil refinery (23), chemical materials and products (24), and mine and non-metal products (26) had the highest advantage and administrative machinery products (30) and medical and opticalequipments (33) had the lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symmetric revealed comparative advantage
  • comparative shift analysis
  • manufactured commodities
  • Taxonomy
- اخوی ، احمد (1373 )، "تجارت بین الملل ، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی " ؛ تهران ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، ص 45
- اثنی عشری ، ابوالقاسم ومحمد حسین احسان فر (1383)،" بررسی ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنایع استان مازندران " ، مجله پژوهش های اقتصادی ایران .
- جعفری صمیمی ، احمد و شفیعی ، شهریار (1380)،" بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی، صادراتی و ارزش افزوده ای صنعت نساجی "، پژوهش های اقتصادی
- رئیس دانا، فریبرز ، بهاری جوان، معصومه ،آذری محبی ، رضا (1382)،"رتبه بندی صنایع کشور با توجه به ظرفیت تجارت خارجی هر صنعت "، پژوهشنامه اقتصادی
- زیاری ، کرامت الله، (1378) ، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای ، چاپ اول، دانشگاه یزد
- صباغ کرمانی ، مجید و جمشیدی ، رمضان (1380)،"تجزیه و تحلیل روند اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت در استان های مختلف کشور "،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی مدرس ، شماره اول، بهار 1380
- فهیمی فر ، جمشید ، ولی بیگی ، حسن ومحمد رضا  عابدینی (1383) ،"اولویت بندی بازارهای هدف محصولات منتخب پتروشیمی ایران" ؛ مجله پژوهش نامه بازرگانی ، شماره 31.
- کمیجانی ، اکبر و میرجلیلی ، سید حسین (1381)،" ساز و کار سیاست استراتژی برای توسعه صادرات صنعتی ایران ".مجله پژوهش نامه بازرگانی .
- مجتهد، احمد و فرزین ، محمد رضا (1379) ،"بررسی ساختار حمایتی در صنعت آهن و فولاد"،مجله پژوهش های اقتصادی ایران .
- معصوم زاده، سید محسن واقدس تراب زاده (1383)،"رتبه بندی تولیدات صنعتی کشور "، مجله پژوهش نامه بازرگانی ، شماره 30.
- مهدوی ، ابوالقاسم ومهران ملک شاهیان (1383)،"بررسی مزیت نسبی محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی  ایران "،مجله پژوهش های اقتصادی ایران ، شماره 21.
- مهرگان ، نادر و کیهانی حکمت، رضا، "بررسی تحولات اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش های عمده اقتصادی با استفاده ازتحلیل انتقال سهم"، سومین همایش اشتغال ونظام آموزش عالی کشور.
مصری نژاد، شیرین وترکی ، لیلا ،(1383) ،"تجزیه و تحلیل ساختار اشتغال در بخش های عمده اقتصادی مناطق شهری ایرن"،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره پانزدهم .
- نیلی و همکاران (1382) ،"استراتژی توسعه صنعتی ایران "، وزارت صنایع ومعادن.
- مرکز آمار ایران ، طبقه بندی فعالیت های اقتصادی
-Addison,smyth,Diarmaid,(2005),”Irland’ s Revealed comparative Advantage”QuarteryBulletin
 
-alassa,B.(1965)’Trade Liberalization and Revealed comparatives Advantage”The Manchester school of Economic and social studies,vol.119
 
-Bender , Siegfried , kui , wai Li (2002),The changing Trade and Revea;ed Comparative Advantage of Asian and Latin American Manufacture Exports”Center Discussion paper ,No843
 
-chow,p.c.y.(1997),The Revealed comparative Advantage ol The East Asian NICs” The International Trade Journal,no 5,pp 235-262.
 
-Esteban,j.,(2000)Regionl Convergence in Europe and the lndustry Mix: A shift –share. Analysis,Regional sciece and urban Economics , 30,353-364
 
-Fot chyi  wong kian Heng peh, (1999)”.Growth in singapore’s Export Markets,1991-96A shift –share Analysis”occasional Paper No.4
 
-Li,kui ,Wai(1998)”,Relative Advantage of Manufacture Export a Among World Region” Department of Economic and Finance, university of sao Paulo
 
-Laursen,keld ,(1998),Revealed comparative Advantage and the Alternatives as Measures of lnternational specialization ,DRUID Working paper
 
-Liesner,H.H,(1958)” the European common market and British Industry “ . The Economic Journal, VOL .68,PP302-316
 
-MC Donough,c.c. and B.S sihag.(1991)”.The Incorporation of Multiple Bases into shift-share Analysis is”.Growth and change,22:1-9
 
-porter,M.E.(1990),the comparative Advntage of Nation,London and Bavsingstoke,Mac Millan.
 
-shobha,Ahuja,(1994)”,Liberalization of Trade in services The Revealed comparative Advantage Approach ,Asian pacific Economic Literatrure’VOL8NO
 
-Seyfried ,William,(1993)”,An Analysis of Employment Growth in selected Arkansas counties Business & Economic Review,26(2)