اثر نابرابری در آمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران، 1386-1361

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی دانشگاه بو علی سینا همدان

چکیده

بنابر نظریه ی مصرف در اقتصاد کلان ، مصرف نسبت به در آمد از رفتار باثبات تری برخوردار است . از مسایلی که در طی دهه های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصادانان قرار گرفته است ، باثبات بودن رفتار نابرابری مخارج مصرفی نسبت به نابرابری در آمدی است . طی زمان، نابرابری در آمدی - که بصورت نوسان و پراکندگی در توزیع در آمد تبیین می شود- نوسانات و پراکندگی های خود را به مخارج مصرفی منتقل می کند . تکانه های انتقال یافته به پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی منجر می شود . این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد و مقدار نابرابری ایجاد شده در توزیع مخارج مصرفی خانوارها را در بین گروه های هشت گانه کالا و خدمات بررسی می کند . برای این منظور از آمار بودجه خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1386-1361 استفاده می شود . برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از روش داده‌های پانلی بهره برده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع در آمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شود . بنابراین ، توزیع مخارج  مصرفی خانوارها نسبت به توزیع در آمد از پراکندگی کمتری برخودار است . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Income Inequality on Consumption Expenditure Inequality in Iran, 1982-2007

نویسندگان [English]

  • M.H. Fotros 1
  • R. Maaboudi 2
1 Economic Department, College of Economics and Social Sciences, Booalisina University, Hamedan
2 Ph.D. student, Economic Department, College of Economics and Social Sciences, Booalisina University, Hamedan
چکیده [English]

On the basis of macroeconomic consumption theories, consumption behavior as compared to income is more stable. Overtime income inequality that is, appeared as fluctuation and dispersion in income, would affect consumption expenditure. In this paper the extent of consumption expenditure inequality that are caused by income fluctuation and dispersion was analyzed. The inequalitiesof household consumption expenditure were analyzed for eight goods and services categories. Urban household budget panel data for the years of 1982 to 2007 were used and causal relationship between the variables analyzed. The results showed that not all of the fluctuation and dispersion in income were transferred to consumption expenditure. Therefore, consumption expenditure was less dispersed than income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income inequalities
  • consumption distribution
  • Panel Data
  • Unit Root Test
  • household budget
-  واریان هال (1380) رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه ، ترجمه سید جواد پورمقیم . تهران : انتشارات نشرنی.
-cuter’D.& L.katz .(1991).Rising inequality? Change in the distribution of income and consumption in the 1980s.
American Economic Review.82(2):546-551.
 
-pendakur,Krishna. (1998).changes in canadian family income and family consumption inequality between 1978 and 1992.Review of Income and wealth,44(2):259-83.
 
- keane,Michael & Eswar ,Prasad.(1999).conumption and income inequality in poland during the economic transition . IMF staff papers,Working paper No.99/14,pp.1-49.
 
- zaidi,M.A & K.De vos .(2001).Trends in consumption –based povety and inequality in the European during the 1980s.journal of population economics,2001.Applied Research and center,Tilburg University,PO Box90153,5000LE Tilbur.
 
- Duygan,Burcu 8 Nezi,Guner.(2006).Income and consumption Inequality in the Turkey:What role does education pay?in S.Altug and A. Filiztekin (Eds),the Turkish Economy :The Real Econmy ,corporate Governance and Reform and stabilization policy , Routledge Curzon Studies in Middle Eastern Economies,chapter2.
 
- Krueger,Drik & Fabrizio,perri.(2005).Does income inequality lead to consumption inequality? working paper,2005/15.Center for financial studies.
 
- Blundell,R,L.pistaferri. & I.preston.(2008).consmption inequality and partial insurance.(http://www.e.utokyo.ac.jp/cirje/research/workshops    /stateng/statpaper2008/stat0710-2.pdf),pp.1-59.
 
- Gordon,Robert J. & Ian Dew,Becker.(2007).Unresolved issues in the rise of American inequality .
 
-Presented at Brookings panel on Economic Activity,Washington,DC September 7.
 
- Jappelli,Tullio & Luigi pistaferri.(2009): Does Consumption Inequality Track Income Inequality in Italy? Review of Econmic Dynamics contents lists available at science Directwww.elsveier.com/locate/red
 
- kagan,Abram & Lawrence,shepp.(1998).why the variance? statistics & probability Letters,38(4):329-333.
 
- Cowell,Frank.A.(2000).Measuring Inequality.Third Edition,UK.sticerd.lse.
 
- Econometric Analysis of panel Data. Third Edition,UK.John wiley & Sons.Baltaji,B.H.(2005).
 
-kaplow ,Louis.(2002) .WHY ME ASURE INEQUALITY?ISSN 1045-6333The Harvard John M.Olino iscussion paper series:paper NO.3863-9 http://www.Iaw.harvard.edu/programs/olin - center/Discussion.
 
-Breusch,T.S. & A.R.Pagan.(1979).A simple Test for Hetrocoscedasticity and Random Coefficient variation.
Econometrica,Econometrica:Journal of the Econometric society,47(5):1287-1294.
 
-http://www.csef.it/wp/wp229.pdf...Date of creation:16May2009.Date of revision:
ideas.repec.org/p/sef/ csefwp/229.html