تحلیل عامل‌های موثر بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (آزمون مدل خطی اهلووالیا)

نویسنده

استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

بر اساس فرضیه اهلووالیا (1995)، رشد بهره‌وری عوامل تولید در کنار سرمایه‌گذاری‌های ساختاری دولتها سبب کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی کشورها می‌شود. لذا هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و ساختاری دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا است. برای این منظور با استفاده از مدل‌های رگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و به کمک داده‌های سری زمانی سالهای 1388- 1358 به بررسی تأثیر عوامل ساختاری و هزینه‌های عمرانی دولت در کنار بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی برکاهش نابرابری درآمدی در بین روستائیان کشور پرداخته شد.
نتایج مطالعه نشان داد که انواع سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی نظیر نرخ باسوادی روستایی، مخارج تحقیق و ترویج کشاورزی، سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری، مخارج دولت بر روی جاده‌های روستایی و هزینه‌های برق رسانی در این مناطق، دارای تأثیر معنی‌دار بر کاهش نابرابری درآمدی در بخش روستایی می‌باشند. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا مبتنی بر رابطه بین بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی کشور قابل ابطال نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Factors Affecting Income Inequality in Rural Areas of Iran (The Ahluwalia Approach)

نویسنده [English]

  • A. Bagherzadeh
Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Khoy Branch, Iran
چکیده [English]

According to the Ahluwalia hypothesis (1995), the growth of total factor of productivity (TFP) in agricultural sectors along with the other government infrastructural investment in rural areas are the reason of income inequality decrease in these areas.The main objective of this study is to investigate the effects of public investments such as agricultural, road and education(R&E) and Irrigation on income inequality in rural areas of Iran. This research also attempts to study the direction of causality between the income inequality and total factor productivity (TFP) in Iran. Using ARDL methods in the period at 1980 to 2008, empirical results showed that there is a negative relationship between income inequality and agricultural TFP in rural areas of Iran. Hence, additional investments in rural education and agricultural R&E have significant impacts on income inequality. Findings showed also that the Ahluwali hypothesis of the relationship between income inequality and agricultural TFP in Iran's rural areas is not ejected

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure investments
  • income inequality
  • Ahluwalia hypothesis
  • TFP
امینی، علی رضا، 1388، ارزیابی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران، مجله مدلسازی اقتصادی، جلد اول، شماره 8، ص12-30 .
باقرزاده، علی و کمیجانی، اکبر، 1389، تحلیل مساله نابرابری بر اساس فرضیه کوزنتس در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصاد، شماره 11، ص 43-57.
ترکمانی، جواد، 1387، اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقر زدایی در مناطق روستایی ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران . دوره 5 ، شماره 25. ص 45- 67.
ذوالنور، بهروز، 1389، ارتباط فقر و نابرابری با سیاست های اقتصادی دولت، مجموعه مقالت فقر در ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران ، تهران، ص 43- 54، ص 18-26.
صدر، سعید، 1386، کاهش فقر، کارایی و نا برابری در ایران ، پایان نامه دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،ص 189.
عظیمی، حسین،1387، مدارهای توسعه نیافتگی ، تهران ، نشر نی، چاپ دوم، ص 236.
کفایی ، محمد علی  و نصیری ، حسین، 1387، شاخص های نابرابری در اقتصاد . فصلنامه اقتصاد اسلامی ، دوره 4، شماره 32. ص 121- 145.
نوفرستی ، محمد، 1389، ریشه واحد در اقتصادسنجی، تهران : نشر رسا ، چاپ اول.ص 267.
 
Ahluwalia M. 1995. Inequality and Poverty. Journal of Development Economics,6: 1-32
Alston S.1999.The Kuznets Process and the Inequality Relationship. Journal of Development Economics ,40 : 43- 67
Anderson L.2003. R&D and Inequality. Case of Developing Countries. Journal of Agricultural Economics , 12: 54- 69                                                                  
Brut W.1998. Growth and Inequality . WashingtonDC. World Bank.
Denison B.2003.The Survey of Growth Models. Journal of Macroeconomics, 4:143-161                   
Fan S. 2007. Agricultural Research and Rural Poverty in India , International Food Policy Research Institute. Washington. 11: 132-154                                           
Fan S Zhang L. 2007. Growth and Poverty in Rural China, The Role of Public Investment, International Food Policy Research Report 125:122-151.
Leyard M. 2003.The Role of Rural Education on Inequality. Studies in South Asia. Journal of Asian Economics . 2 : 320- 343                                                                 
Pesaran B. 1999. Unit Rout and Econometric Methods . Journal of Econometrics ,4: 21- 41
Sadoullet G. 2006. Index of Inequality in Economics. Journal of Rural Economy ,13: 201-251
Park W. 1998. Impact of Public Investment on Rural Income Inequality. American-Euroasian , Agri & Environment , 20: 12- 34.   
Pareto W. 1897. Innovation and Technological Spillovers, NBER Working Paper, 4 : 423-453.