اندازه‌گیری تأثیر کاهش نرخ‌های تعرفه بخش خودرو بر روی واردات و تولید ناخالص ملی برای ایران: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه پیام نور اصفهان

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

به‌کارگیری سیاست‌های تغییر تعرفه در عرصه تجارت، در دهه های اخیر مورد توجه خاص کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. هدف اولیه ی استفاده از تعرفه، حمایت از صنایع داخلی و بهبود و موازنه پرداخت‌ها بود، اما امروزه تعرفه یکی از مهمترین ابزارهای سیاست بازرگانی است که شکل و حجم تجارت یک کشور را با سایر کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اثرات اقتصادی تعرفه‌های گمرکی در تجارت بین‌الملل، هر کشوری می‌تواند در راستای اهداف ملی خود از این ابزار بهره‌مند گردد. در این مطالعه آثار کاهش تعرفه بر تولید ناخالص ملی و واردات برای بخش خودرو و سایر بخش‌های اقتصادی بر اساس یک الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) برای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است، این مدل برمبنای ماتریس داده‌های خرد سال 1380، طراحی شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهش تعرفه بخش خودرو، واردات در بخش خودرو و سایر بخش‌ها را افزایش داده است و تولید ناخالص ملی و رفاه نیز افزایش یافته است. همچنین کاهش تعرفه سایر بخش‌ها باعث کاهش واردات بخش خودرو و افزایش واردات سایر بخش‌ها شده است و تولید ناخالص ملی نیز افزایش یافته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Tariff Rate Reduction on Automobiles Industry on Import and GNP for Iran: CGE Model

نویسندگان [English]

  • M. Rezaei 1
  • R. Khoshakhlagh 2
  • M. Vaez 3
1 Instructor, Payamenoor University of Esfahan, Iran
2 Professor, Department at Economic Science, Isfanah University Iran
3 Associate Professor, Department at Economic Science, Esfahan University, Iran.
چکیده [English]

Considering tariff policy in trading has been especially interested for countries particularly developing ones in recent decays. The primary aim of tariff was to protect domestic industries as well as improve and equilibrate tariff payments, but today tariff is one of the most important tools in international trade policy with an influence on forms and volumes of a country's business with others. Considering economical effects of custom tariff in international trade, every country can benefit from this tool in accordance of their national goals. In the present study, the effect of tariff reduction on GNP, automobiles import and other economical sections was evaluated based on the computable general equilibrium CGE model for Iran. This model in planned based on the matrix of MCM data1380. The results suggest that automobile for other sections. Also, GNP and economic welfare were increased. In addition, tariff reduction caused automobile import reduction and import increase. Also, it caused an increase in GNP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tariff
  • gross national product (GNP)
  • Computable General Equilibrium
توکلی، احمد و شفیعی، فاطمه. (1376). آزاد سازی تجارت: تعدیل ساختار بودجه دولت، مورد حذف /کاهش تعرفه های تجاری.  پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد.
خوش اخلاق، رحمان. موسوی محسنی، رضا. (1388). ارائه یک الگوی پویای کاربردی تعادل عمومی برای  اقتصاد  ایران:  تحلیل آزادسازی منابع آب و سیاست پولی. پایان نامه تحصیلی دکترای دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد.
طیبی، سید کمیل و مصری نژاد، شیرین. ( 1386). آزاد سازی تجاری بخش کشاورزی و کاربرد  مدلهای تعادل  عمومی  قابل  محاسبه:  مطالعه خانوارهای ایرانی.  پایان نامه تحصیلی دکترای دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد.
متوسلی، محمود. فولادی، معصومه.(1385). بررسی آثارقیمت جهانی نفت برتولیدناخالص داخلی واشتغال درایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای. مجله تحقیقات اقتصادی- شماره 76، صفحات 1-56.
مهر آراء،  محسن. برخورداری، سجاد. (1386).بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و بر بخشهای اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 80 – صفحات 194-171.
مرکز آمار ایران. (1382). حسابهای ملی ایران. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
AL-Amin and Siwar, ch and Abdol, H, 2008, “Impacts of external price shocks on malysian macroeconomy an applied general ewilibrium analysis”, Economic Analysis working paper-7th colume– Number 10.
Aticei, C 2002, “The impact of  a complete trade liberalization on household groups in Turkish economy. a CGE aproach” EVC/METV International conference in Economics VI , Ankava – Turkey.
Jycki , N.and Ellen, H. AVgust 2002, “The effects of china’s tariff reduction  of Eu agricultural export”, paper pared for  presention at the Xth EAAE congress Exploring Diversity in the Eurropean Agri-food system , Zaragonza (spain), 28-31.
Ruther ford, T. Bohringer, C.and Hoffman,T. 2006, “Alternative strategies for promoting renewable enragy in Eu electricity markets”, center for European Economic Research.
Sevajul, 2007, “The macroeconomic, industrial and distributional effects of removing tariff in Bangladesh“,Center of Policy studies, Monash university, clayton, VIC 3800, Austrilia.
Shahmoradi, A. Manzoor, D.Haqiqi,I. 2009, “Analaysis of energy price reform: A CGE approach”,  International enerjy workshop.
Siddiqui,R. and zaffar, I, 1999, “Tariff reduction and functional in come distribution in pakesten": ACGE Model.
Tarr, D. Jensen, j. 2002, “Trade, foreign exchange, and rnergy policies in the Islamic republic of Iran”, Reform Agenda, Economic Implications, and Impact on the poor, Development- Research Group Trade, the work  Banks, jonuary.
World Bank, Iran. 2001, Trade and foreign exchang policies in Iran: reform, agenda, economic. Implication and impact on the poor, Report 22953-Iran , washing ton DC. The world Bank.