تحلیل رابطه‌ جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران (1388-1348)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

چکیده

در این مقاله رابطه علی بین تقاضای بیمه عمر و جمعیت شاغل با استفاده از داده‌های سالیانه ایران طی دوره 1388-1348 مبتنی بر آزمون علیت گرنجری با استفاده از نرم‌افزار Eviews و تخمین به روش OLS مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان دهنده یک رابطه علی یک طرفه از تقاضای بیمه عمر به اشتغال طی دوره مورد بررسی می‌باشد. با توجه به این نتیجه پیشنهاد می‌گردد، که سیاست‌گذاران در برآورد الگوی اشتغال، بیمه عمر را به‌‌عنوان یک عامل مهم در نظر بگیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Long-term Effects of Human Capital and Research and Development on Iran’s Economic Growth, 1967- 2007

نویسندگان [English]

  • S. Safdarian 1
  • A. Yahyaabadi 2
  • A. Hortamani 3
1 M.A. graduated from the Department of Economic Development and Planning, Islamic Azad University,Khomeinishahr Branch, Iran.
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Iran
3 . Assistant Professor of Islamic Azad University, Dehaqan Branch, Iran
چکیده [English]

Education and research are important factors in the process of growth and economic development. This article aimed to investigate the effect of physical capital, human capital and research and development (R&D) on Iran's economic growth. For the analysis, data from 1969 to 2007 and, augmented of the Solow model were used. For a dynamic analysis, Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) was employed. After long-term relationship was confirmed by Fstatistic test, long-term coefficients were estimated. The result showed positive and statistically significant effect of physical capital, human capital and R&D on growth. The estimated coefficient of Error Correction Model equaled 0.33 showed that in each period 33 percent of the imbalances were adjusted towards the long–term equilibrium.

پورپرتوی، میرطاهر، 1382،" تخمین تابع تقلضای بیمه عمر و پیش بینی آن"، فصلنامه صنعت بیمه، سال هیجدهم، شماره  یک، صص28-5.
جعفری صمیمی، احمد و کاردگر، ابراهیم، 1385،" آیا توسعه بیمه رشد اقتصادی را حمایت می‌کند؟"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره دوم.
جلالی لواسانی، احسان، 1384،" بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه اشخاص"، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره دوم ، تهران، صص158-117.
رجبی اسلامی ، محمد مهدی، 1384،"مقایسه بین نرخ بهره و بازده‌ی بیمه‌های عمر در  صنعت بیمه‌ی ایران"، فصلنامه‌ صنعت بیمه، سال بیستم ، شماره 4، صص71-51.
شیرین بخش، شمس‌اله؛ حسن خوانساری، زهرا، 1384، کاربرد Eviews دراقتصاد سنجی، چاپ اول، تهران، پژوهشکده اموراقتصادی.
عزیزی، فیروزه و پاسبان، فاطمه، 1376،"رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی"، فصلنامه صنعت بیمه، نشریه بیمه مرکزی ایران.
غلامی، امیر، 1386، "بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر تقاضای بیمه عمر"، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و دوم،شماره دوم، صص 28-3.
کریمی آیت، 1386، "کلیات بیمه"، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پژوهشکده بیمه وابستهبه بیمه مرکزی ایران.
گجراتی، دامودار، 1387، "مبانی اقتصاد سنجی"؛ ترجمه حمید ابریشمی، جلد دوم، تهران، دانشگاه تهران.
محمدی، تیمور و حجی مانی، محمود، 1384، "چگونه صنعت بیمه می‌تواند در اشتغال‌زایی مؤثر باشد؟"، فصلنامه صنعت بیمه، پاییز 1384، سال بیستم، شماره 3، صص 57-37. 
نوفرستی، محمد، 1389، "ریشه واحد و همجمعی دراقتصادسنجی"، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگی رسا.
Beck, T. and I. Webb, 2003, “Economic, Demographic, and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption Across Countries”, World Bank Economic Review, Vol. 17; pp. 51-88.    
Brouwn, M .J and Kim .K.,1993, “An international analysis of lif insurance demand”, Journal of Risk and Insurance, Vol.60, No.4, pp.616-634.
Cummins, J. D. 1973, “An Econometric model of life Insurance Sector of the  U.S. Economy”, Journal  of Risk  and Insurance, Vol.40: pp.533-534.
Hammond, J. D, B. D. Houston and R. E, Melander,1967, “Determinants of Household Life Insurance Premium Expenditures: An Empirical Investigation”, Journal of Risk and Insurance, Vol. 34; pp. 397-408.
Kugler, M and Ofoghi, R, 2005, “ Does Insurance Promote Economic Growth?, Evidence From The uk”, Working  Papar, May, Division Of Economics, University Southamp, u.k.
Lewis, F.D. 1989, “Dependents and demand for life insurance”, American Economic Review, Vol.79, No.3, pp.452-466.
Lim,C.C and Haberman, S,2004, “ Macroeconomic variables and the demand for life insurance in Malaysia”, Faculty of Actuarial Science Statistics Cass Business school, City University London.
Mitra,D. and Ghosh, A, 2010, “Determinant of Life Insurance Demand in India in the Post Economic Reform Era (1991-2008)”, International Journal of Business Management, Economics and Information Technology, Vol.2, No.1,pp. 19-36.
Outerville,J.F, 1992, “The relationship between Insurance, Financial Development and market structure in Developing countries”, UNCTAD  Reviw,Vol.3,pp.35-69.
Sen,S,2007, “Are Life Insurance Demand Determinants valid for Selected Asian Economies and India” Paper for Presentation at the  Annual Meeting of APRIA, NCCU  Taipei.
Talib, N, 2010, “The Impact of Macroeconomic Variables on the Performance of Life and Health Inurance in Malaysia” Faculty of Business Management university Teknology Mara Melaka City Compus.    
http://www.irc.ac.ir