تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347

نویسندگان

1 استادیار، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

3 استاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

چکیده

با توجه به اینکه امروزه آموزش و تحقیق یک عامل مهم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی  می‌باشد این مقاله به بررسی اثر متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه با استفاده از داده‌های آماری سری زمانی ( 1386-1347 ) و به کارگیری الگوی سولوی تعمیم یافته، بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. بدین منظور با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL)[1] به بررسی الگوی پویا پرداخته شده و پس از اطمینان از و جود رابطه بلند مدت ضرایب آن برآورد شده‌اند. نتایج حاصل شده از نظرآماری مثبت و معنی‌دار بودن اثر متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، و تحقیق و توسعه  بر رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. ضریب مدل تصحیح خطا (ECM)[2] به‌دست آمده برای الگو برابر با 33/0-  می‌باشد نشانگر این است که در هر دوره 33 در صد از انحراف در تولید ناخالص داخلی از مسیر بلند مدت، در دوره بعد توسط متغیر‌های الگو تصحیح می‌شود.4- Auto Regressive Distributed Lags  


5- Error Correction Model

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Long-term Effects of Human Capital and Research and Development on Iran’s Economic Growth, 1967- 2007

نویسندگان [English]

  • M. Rajabi 1
  • N. Nikfar 2
  • J. Mir-Mohammad Sadeghi 3
1 Assistant Professor, Department at Economic Development and Planning, Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Iran.
2 M.A. Graduate, Department at Economic Development and Planning, Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Iran.
3 Professor, Department at Economic Development and Planning , Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Iran.
چکیده [English]

Education and research are important factors in the process of growth and economic development. This article aimed to investigate the effect of physical capital, human capital and research and development (R&D) on Iran's economic growth. For the analysis, data from 1969 to 2007 and, augmented of the Solow model were used. For a dynamic analysis, Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) was employed. After long-term relationship was confirmed by Fstatistic test, long-term coefficients were estimated. The result showed positive and statistically significant effect of physical capital, human capital and R&D on growth. The estimated coefficient of Error Correction Model equaled 0.33 showed that in each period 33 percent of the imbalances were adjusted towards the long–term equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical capital
  • Human Capital
  • Research and Development
  • Economic Growth
امینی، علیرضا،(1388 )" بازنگری و به روز رسانی آ مارهای سری زمانی مو جودی سرمایه ثابت فیزیکی به بخش‌های اقتصادی در دوره 86-1338"، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دفتر نظارت برنامه.
امینی، علیرضا وحجازی آزاد، زهره، ( 1387 ) " تحلیل  نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره‌وریکل عوامل(TFP) در اقتصاد ایران." فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35.
برانسون، ویلیام.اچ، (1386) "تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان"، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، چاپ دوم. 
تشکینی، احمد. اقتصاد سنجی کاربردی به کمک مایکروفیت(Microfit)، تهران انتشارات دیباگران
درگاهی، حسن و قدیری امرالله،(1382 ) "تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری  برالگوهای رشددرون زا"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 26.
شاه آبادی، ابوالفصل، (1386)" اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی،تجارت بین‌الملل و سرمایه انسانی بر بهره‌وری  کل عواملاقتصاد ایران"،  فصلنامه  علمی- ﭘﮋوهشی جستار‌های اقتصادی، سال چهارم، شماره 7.
صفدری، مهدی وکریم، محمد حسین و خسروی، محمد رسول، (1387) " بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی  ایران "، فصل نامه اقتصادی مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره پنچم، شماره 2، صفحات 61-39.
کمیجانی، اکبر و معمارﻧﮋاد، عباس، (1383)"اهمیت کیفیت نیروی انسانی و تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی  ایران"،  فصلنامه ﭘﮋوهش نامه  بازرگانی، شماره 31.
نوفرستی، محمد "ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی"، تهران، انتشارات رسا.
Aghion, P. and P. Howitt 1998, ’Endogenous Growth Theory’, MIT Press, CambridgeMass.
Barro, R& Sala –i-Martin 1995, Economic Growth , New York, mcGrow Hill.
Denison, Edward F. 1967,‘Why growth rates differ: postwar experience in  nine Western countries’, Washington, DC: Brookings Institution
Dulleck.u & Foster, N. 2008, Imoported Equipment, Human Capital and Economic Growth in Development Countrey. Economic Analysi Policy, Vol. 38, no. 2.
Fu, X & Dietzenbacher, E & Los, B. 2004, The Contribution of Capital to Economic Growth, The Faculty of  economic, University of E Groningen.
Griliches, Zvi 1997, ‘Education, human capital and growth’, a personal perspective, in Journal  of Labor Economics, Vol. 5, 1, pp. S330-S344.
Jacobs, B & Nahuis, R & Tang, P.J.G. 1998, Huma capital, R & D, Productivity Growth and Assimilation of Technologies in the Netherlands , CPB Research Memo random.
Kuznets, S 1959, Six Lectures on economic growth, The Free press ,Glencoe.   
Mankiw, N. G & Romer, D & Weil, D.N. 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal  of  Economic, Vol. 107. No. 2,
PP. 407-437.
Nonneman. W & Vanhoudt, P. 1996, A Further Augmentation of Solow Model and the Quarterly Economic Growth. The Journal  of  Economic, Vol. 111, No. 3, PP. 943-953.
Pesaran, M. H. and Shin, Y, 1998, ‘Generalized Impulse Response Analysis  in Linear Multivariate Models’, Economic Letters, 58, pp.17-29.
Pesaran. H., Shin. Y. Smith. R. 2001, Bounds Testing Approaches To The Analysis of  Level Relationships, Journal of Applied Econometrics.              
Sulutz, T.W. 1961, ‘Investment  in  Human Capital, ’American Economic Review, vol.51,No.1.PP.1-17
Ullku, H. 2004, R & D, Innovation  and Economic Growth  An Empirical Analysis. IMF Working Paper.