تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خمینی‌شهر.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

سیاست واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی در دهه‌های اخیر در جهان رواج بی‌سابقه‌ای یافته است و امروزه کم و بیش در کلیه کشورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در آمده است. این سیاست، که تحت عنوان سیاست خصوصی‌سازی شناخته می‌شود، توانسته است همواره اثرات مهم و معناداری بر فعالیت‌ها، عملکرد مؤسسات، کارایی مؤسسات، متغیرهای اقتصادی و ... داشته باشد. در مطالعه‌ی حاضر تلاش بر این خواهد بود به بررسی یکی از مهمترین اثرات اقتصاد کلان خصوصی‌سازی، بهمراه چند متغیر اقتصاد کلان دیگر، آنهم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه جی-هشت و برای دوره زمانی 2010-1998 پرداخته شود و این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که آیا خصوصی‌سازی توانسته است باعث اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها در طی دوره مورد مطالعه شود یا خیر. نتایج این مطالعه که با استفاده از داده‌های تابلویی و استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) صورت پذیرفته، حاکی از تأیید فرضیه اصلی این پژوهش بوده و نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی دارای اثرگذاری مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه جی-هشت و برای دوره زمانی مزبور بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis af Quantity and the Way Privatization Affects Economic Growth – Case of Members of G - Eight Countries, 1998-2010

نویسندگان [English]

  • S. Arianmehr 1
  • A. Yahyaabadi 2
  • A. Hortamani 3
  • M. Shafaghat 4
1 Graduate Student of M.A., in Department of Economic Development and Planning, Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Young Researchers and Elites Club, Khomeinishahr, Iran- Corresponding author
2 Assistant Professr, Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch (Isfahan)
3 Assistant Professr, Islamic Azad University, Dehaghan Branch (Isfahan)
4 Graduate Student of M.A in Department of Economic Development and Planning, Islamic Azad University, Central-Tehran Branch-
چکیده [English]

Transfer to the private sector and government policies, economic activities, limiting the activities of the government and the public sector in recent decades has been unprecedented in world currency and today, more or less, in all countries, whether developed or developing, has been implemented on a wide scale. This policy, which is known as the privatization policy, has always been an important and significant impact on the operations, business performance, efficiency, institutional, and economic variables. Had the reverse. The study will attempt to examine one of the most important macroeconomic effects of privatization, with other macroeconomic variables, even on economic growth in member countries G-eight to be paid for the period 2010-1998 and the hypothesis tested that the privatization could lead to a positive impact on economic growth during the study period or not. This study uses panel data and dynamic panel generalized moments method (GMM) carries the main hypothesis of this study indicate that and shows that privatization has a positive and significant impact on economic growth in member countries G - Eight is for the period that mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Economic Growth
  • G-Eight Countries
  • Generalized Method of Moments (GMM)
پیرایی، خسرو و بهاره دادور، 1390،  تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال یازدهم، شماره اول، صص 80-67
رزمی، سید محمد جواد، سارا شهرکی و محمدرضا کلایی، 1390، بررسی رابطه بین تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب، فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره 59، صص 162-137
رضایی‌دولت‌آبادی، حسین، سعید صمدی و حسام ناجی‌زواره،1390، تحلیل تأثیر خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام درایران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، صص 112-97
رضوی، سید محمد حسین، 1383، افزایش کارایی با سیاست خصوصی‌سازی در ورزش، مجله حرکت، شماره 23، صص22-5
زرین قلم، غلامحسین، 1384، ارزیابی پیامدهای کلان اقتصادی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
سوری، علی، 1389، اقتصاد‌سنجی همراه با کاربرد نرم افزار ایویوز 7، نشر فرهنگ‌شناسی، چاپ اول، تهران
کرباسی، علیرضا و مهدی پیری، 1388، بررسی رابطه میان آزادی تجاری و و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل همجمعی)، مجله‌ی دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 27، صص 160-145
مشیری، سعید، 1389، خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه بین‌کشوری، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، سال یازدهم، شماره 90، صص 158-141
Abdoua, A. and Saeed Moshiri, 2009,Privatization and capital formation in developing countries: an empirical analysis”, International Review of Applied Economics,Vol.23, No.5, pp.557–575.
Adams, S. 2006, “The impact of Privatization on Economic Growth and Income Inequality in Sub-Saharan Africa”, The Journal of Social, Political, andEconomic Studies, Vol.31, pp.295-320.
Baltagi, badi H, 2005, "Econometric Analysis of Panel Data", Third Edition, John Wiley & Sons, Ltd
Boubakri, N, Houcem Smaoui and Myriam Zammiti. 2009, “Privatization Dynamic and Economic Growh”, Journal of  Business & Policy Research, Vol.4, No.2, pp.16-44
Filipovic, A. 2005, “Impact of Privatization on Economic Growth”, Issues in Political Economy, Vol.14, August.
Levine, R. and D. Renelt, 1992. "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions", American Economic Review, Vol.82, pp.942-963
Madani, Y and Jonmamadov Shermamad Bekmamadovich, 2012, “An Investigation of Economic Effects of Privatization in Iran”, Journal of Basic and AppliedScientific Research, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(4)3660-3663, 2012, © 2012, TextRoad Publication
Selvam, J. and A Meenakshisundara Rajan, 2008, “Privatization and Economic Growth in the Least Developed Economies: Empirical Evidences from Ethiopia”, IUP Publications, The IUP Journal of Applied Economics