تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان)

نویسندگان

1 استادیار، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

صنایع برای ادامه حیات خود نیازمند کسب درآمد هستند . امروزه صنعت فوتبال دارای گردش مالی فراوانی می‌باشد. باشگاه ها مهمترین بخش صنعت فوتبال هستند و ادامه حیات صنعت فوتبال منوط به ادامه حیات باشگاه ها و پا برجا بودن آنها می باشد.مهمترین هدف مدیران باشگاه ها کسب درآمد می باشد تا بتوانند هزینه های فراوان ابتدای مسابقات را تامین کرده و در انتهای مسابقات باشگاه ها دارای سود باشند . هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های منتخب جهان می باشد. دوره مطالعه از ابتدای فصل 4-2003 تا پایان فصل 11-2010 و روش برآورد مدل استفاده ازتکنیک اقتصاد سنجی و داده های تابلویی (Panel Data) می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که درآمد حق پخش رسانه ، بیشترین تاثیر را بر درآمد باشگاه های فوتبال دارد و همچنین رتبه باشگاه ها در رده بندی سالانه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار تاثیری بر درآمد باشگاه ها در همان سال ندارد . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Economic factors Affecting Income of Football Clubs (Selected World Clubs)

نویسندگان [English]

  • Y. Naghdi 1
  • S. Kaghazian 1
  • A. Afsharpey 2
1 Assistant professor, Islamic Azad University Firooz kooh-branch, Iran
2 MA in Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Iran
چکیده [English]

Industries revenues are needed for their survival. Industry today has a great soccer turnover. Football clubs are the most important sector of the industry survival depends on the survival of football clubs and they are persistent. The main objectives of the Club Managers earn lots of money supply and the beginning Competitions Club competitions are benefits. The main objective of this paper is the economic factors affecting earnings in selected clubs from season to season 4-2003 11-2010 studied and is estimated by Panel Data methods. The results show that the revenue of the media player, the greatest impact on the income of football clubs and the club is also ranked in the annual rankings of the International Federation of History and Statistics has no
Impact on revenue club in the same year. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football industry
  • club income
  • Match day
  • Income of broadcasting
  • commercial income
اشنفلدر و لی ، 1390 ، اقتصاد در ورزش ، ترجمه رضوی و بلوریان ، چاپ اول .
صادقی.حسین،اصغرپور.حسین،گلچین فر.نازلی 1388، تخمین تابع تقاضای تماشای لیگ برتر ایران، پژوهشهای اقتصادی، پائیز88، شماره 3 ص 202-183 .
Allan, S. 2004, Satellite Television and Football Attendance: the not so super effect; Applied Economics Letters, 11, 123-125.
Avgerinou.V, Giakoumatos.S 2009, Price, Income & Unemployment Effects on Greek Professional Football, IASE/NAASE Working Paper Series, No. 09-07 .
Falter, J.M. and Perignon, C. 2000, Demand for Football and Intramatch Winning Probability: An Essay on the Glorious Uncertainty of Sports; Applied Economics, 32, 1757-1765.
Garcia, J. and Rodriguez, P. 2002, The Determinants of Football Match Attendance Revisited: Empirical Evidence from the Spanish Football League; Journal of Sports Economics, 3(1), 18-38.
Gerrard.B 2006, The Economics of association football, volume1, Edward Elgar Publishing Limited.
Gerrard.B 2006, The economics of association football volume2, Edward Elgar Publishing Limited.
Keshok, Christopher.M 2004, The Effects of Economic Impact Information on the Attitudes of potential Sports Sponsors operating in Mid-Size and small college communities, unpublished doctoral degree dissertation, Department of Sport Management, Recreation Management and Physical Education, Florida State University.
Morrow, s. 1999, The New Business of Football, MCMILLAN PRESS LTD, First Published .
Polonsky,M.J. and Speed,R 2001 . Linking sponsorship and cause related marketing. European Journal of Marketing, 35(11/12), 1361-1385
Sir Norman Chester for Football Research, British Football on Television, Fact Sheet, University of Leicester, 2002, www.le.ac.uk/snccfr.     
Strelize, Benadie 2005, Relationship in sport sponsorship: a Marketing
Perspective, Unpublished doctoral degree dissertation, Faculty of Management, University of Johansborg.
Thwaites.D & Carruthers.a 1982, Practical applications of sponsorship theory : Empirical evidence from English club rugby, Journal of Sport Management, 12 3),203-219.
Tomasini 2004, NCAA Corporate Sponsor Objectives: There are Differences Between Divisions I-A, I-AA and I-AAA?, Sport Marketing Quarterly, 13(4), 253-264