تحلیل ساختار هزینه گندم آبی با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردی استان کردستان)

نویسندگان

1 دانشجو دکترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد تهران-واحد علوم تحقیقات

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول­گندم آبی در استان کردستا  ­می­پردازد و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استواراست. لذا ضمن اشاره به  مزایای استفاده از تابع هزینه  به جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل تکنولوژی تولید، با انتخاب تابع هزینه ترانسلوگ، طبق قضیه شفارد توابع تقاضای شرطی نهاده­ها درچارچوب معادلات سیستمی به روش رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط تکراری به صورت مقید برآورد شدند. اندازه نمونه بالغ بر 257 بهره بردار گندم آبی است. داده­ها برای سال زراعی91-90به صورت، پیمایشی و از طریق مصاحبه با کشاورزان و تکمیل پرسش­نامه جمع­آوری شده است. نمونه ها به روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب گردیدند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است و فرضیه‌های ساختاری از جمله بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، همگن بودن و هموتتیک بودن تکنولوژی تولید هیچ­کدام از نظر آماری معنی­دار نیستند. نهاده زمین بیشترین سهم ازهزینه تولیدرا به خود اختصاص می­دهند. با توجه به نتایج حاصل از کشش­های جانشینی آلن به جز نهاده­های نیروی کار با سم و آب با کود بقیه از نوع جانشینی می­باشد. همه کشش­های قیمتی خودی تقاضا،کوچک تراز یک بوده، لذا می توان گفت تقاضا برای همه نهاده­ها بی­کشش است.همچنین برآورد معیار بازدهی نسبت به مقیاس بیان­گر آن است که بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده درمزارع مورد مطالعه، وجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Wheat Crop Cost Structure Using Translog Function"A Case of Kurdistan Province"

نویسندگان [English]

  • E. Pourmokhtar 1
  • H. Ghaderzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Kurdistan
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Kurdistan
چکیده [English]

The current study attempted to investigate the mathematical sturcuture of cost function of irrigated wheat crop in Kurdistan province. The methodolgy is based on duality assumption. The sample size is 257 farmers for the agricultural year 2011-2012.data was collected byinterviewwith farmers and writing writerQuestionnaire.The multistage cluster random sampling used. The results showed that, the tarnslog cost function selected as the best model acorcding to collected data and structural assumptions such as constant return to scale, hemogenity, technological hemotetic were not statistical significant. Land allocated the most cost to itselfrecpectively. And again Allen elasticities of substitution except for labor with poison and water with fertilizer, all are subsititute. The amount of own price elasticity which is less than one,indicating inelastic demand of all input.  In case of return to scale the results showed that, there is increasing return to scale for irrigated wheat farms in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual Theory
  • Translog Cost Function
  • substitutionand cross price elasticity of factor demand
  • Return to scale
  • Seemingly Unrelated Regression
ابریشمی، حمید، 1385، مبانی اقتصاد سنجی(ترجمه، مولف :دامور، گجراتی 1979)، جلد دوم، دانشگاه تهران.
اتقایی، میلاد وکاووسی کلاشمی، محمد و اسماعیلی، فرناز، 1390، سنجش شکست اراضی شالیکاری درچارچوب رهیافت تابع هزینه (مطالعه موردی استان گیلان)، فصلنامه اقتصادو توسعه کشاورزی، سال بیست و پنجم، شماره1، صفحه89-85.
احسانی، مهدی، دشتی، قادر، حیاتی، باب اله وقهرمان­زاده، محمد، 1389، برآوردارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین : کابرد رهیافت دوگان، فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، سال سال بیست و پنجم ، شماره 2، صفحه 245-237.
اشراقی، سامانی، رویا، یزدانی، سعید، صدر اشراقی، مهریار و پیکانی، غلامرضا، 1387، ساختار تولید صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان چهارمحال بختیاری، فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار، سال چهارم، شماره 10، صفحه 15-1.
عارف عشقی،طراوت،1386، تعیین اندازه بهینه واحدهای زراعی(مطالعه موردی مزارع برنج استان گیلان)، پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت مزرعه دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
رنجبر، فهیمه و قادردشتی،1386،تحلیل ساختار تولید با استفاده از تابع هزینه در مرغداریهای گوشتی مطالعه موردی استان زنجان،هفتمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،دانشگاه تهران.
مهرآرا، محسن و علیرضا عبدی، 1384، برآورد توابع تقاضا برای نهاده­های ساختمانی: مورد ایران،فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه پایدار،  سال پنجم،  شماره 18، صفحه 112-89
وزارت جهادکشاورزی،هزینه تولیدمحصولات کشاورزی. سالهای مختلف.
Alvarez, A. and Arias, C., 2009 Diseconomies of size whith fixed managerial ability, American Journal of Agricultural Economics,85(1):134-142
 Blackorby, C., D. Primont and Russel R. R., 1977, On testing separability restrictions with flexible functional forms, Journal of Econometrics,5:195-209.
 Diewert, W.E.,2007, Flexible functional forms, Applied Economics.
 Erickson, K. and  Moss, C. B., and  Nehring. R and Eldon Ball,V., 2003, A translog cost function analysis of U. S agriculture: 1948-99. For presentation at the Western Agricultural Economics Association Annual Meetings in Denver, Colorado.
 Garcia, R. and Randall, A., 1994, A Cost Function Analysis To Estimate Effect Of Fertilizer Policy on The Supply Of Wheat and Corn, Review of Agricultural Economies, 16:215-230.
Gervais, J-Ph., Bonroy, O., and Couture, S., 2006, Economies of scale in the Canadian food processing,MPRA paper No. 64.
Huang, B. 2001, Fertilizer Usage in Mainland China, Agricultural Policy and Agriculture.
Kavoi,M.M.,Hoag, L., andPritchett , J.,2009, Production structure and derived demand for factor inputs in smallholder dairying, African Journal of Agricultural and Resource Economics, 3(2):122-143
Keskin, A., Tumer,E., and Dagdemir,V., 2010, Demand for inputs in milk production: The case of Tokat province, Journal of Business Management, 4(6):1126-1130.
Kuroda, Y., 1987, The Production Structure and Demand for Labour in Postwar Japanese Agriculture, American Journal of Agricultural Economics, 36(1):80-100.
Lopez, R. E.,1980,The Structure of Production and the Derived Demand for Inputs in Canadian Agriculture,American Journal of Agricultural Economics,62(2):38-45.
 Ray, S. C., 1982, A translog cost function analysis of U.S. Agriculture, 1939-77, American Journal of Agricultural Economics, 64(2): 490-98.
Varian Hal R. 1992.Microeconomic analysis. Norton company, New York.