اندازه گیری و تحلیل روند بهره‌وری عوامل تولید به تفکیک بخش های اقتصادی استان بوشهر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- دانشگاه پیام نور ایلام

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ایلام

چکیده

به دلیل محدودیت منابع، ضرورت افزایش بهره­وری و استفاده از عوامل تولید در فعالیت­هایی که حداکثر بازدهی را دارند اهمیت دارد. هدف این مطالعه، اندازه­گیری بهره­وری عوامل تولید در بخش­های مختلف اقتصادی استان بوشهر برای سالهای 86-1379 است. با استفاده از تابع تولید و روش داده­های تابلویی و بکارگیری روش مانده سولو بهره­وری کل عوامل تولید محاسبه شد. براساس نتایج ، متوسط بهره‌وری کل عوامل تولید، سرمایه و نیروی کار در طی دوره مورد بررسی از روند نامنظمی برخوردار بوده­اند و دارای نوسانات افزایشی و کاهشی می‌باشند. بخش صنعت و معدن بیشترین میزان نرخ رشد بهره­وری کل و بهره­وری متوسط نیروی کار و بخش ارتباطات نیز بالاترین میزان بهره‌وری متوسط سرمایه را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of the Productivity of Factors of Production into Separate Economic Sectors Bushehr Province, Iran

نویسندگان [English]

  • S. Nargesi 1
  • Heshmatolah Asgari 2
1 - M.A.Graduate , Department of Economic Development and Planning, Ilam, payame nor,University, Ilam, Corresponding Author
2 Assistant Professor, Economic Department, Ilam University
چکیده [English]

Due to the limited resources, the necessity of increasing productivity and the use of production factors in activities that are the most important. This study aimed to measure the productivity of the production of various economic sectors in the province for years of 2000-2007. Using the production function and panel data techniques and methods Solow residual productivity of production factors calculated. Based on the results, average total factor  productivity , capital and labor in the study had abnormal trend and volatility are rising or falling. The mining industry and the highest rates of growth in productivity and labour and the communications sector as well as the highest average productivity of the capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total factor productivity
  • Solow residual method
  • Panel Data
  • Inventory investment
 آذربایجانی،کریم، سمیعی، ندا، شیرازی، همایون، 1389، اثر نهادها بر روی تجارت کشورهای منتخب خاورمیانه، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال پانزدهم، شماره45، ص 1- 23 .
 آذرمند، حمید، 1384،  سنجش بهره­وری کل عوامل تولید و بررسی روند تغییرات آن در ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بهره­وری و توسعه تبریز، 15-.16
 امینی ،علیرضا، محمد نشاط، حاجی، 1384، برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 81-1338،مجله علمی ترویجی برنامه و بودجه، شماره 90، ص 7-9.
 امینی، علیرضا، 1383، اندازه­گیری و تحلیل روند بهره­وری به تفکیک بخش­های اقتصادی ایران، مجله برنامه و بودجه سازمان مدیریت­ و برنامه ریزی کشور، شماره 93، صفحه 89-85.
 امینی، علیرضا، 1383، اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر در بهره وری کل عوامل در بخش صنعت و معدن، پیک نور، سال دوم، شماره چهارم،ص2.
 اندازه­گیری بهره‌وری در بخش خدمات، ترجمه مدیریت بهره‌وری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،1375، ص 10
 باقر کلانتری، عباس و عرب مازار، عباس، 1371، برآورد موجودی سرمایه اقتصاد کشور( 1367-1338) ، مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1، تابستان 1371، ص12-13
 بختیاری، حمید. هادی زنوز، بهروز، 1389، عوامل مؤثر بر اندازه گیری بهره وری عوامل تولید: مطالعه موردی در شرکت کربن ایران، پژوهش نامه اقتصادی، سال دهم شماره دوم، ص 3.
 خاکی، غلام رضا، 1376، ارزش افزوده (راهی برای اندازه گیری بهره وی)، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ص 12.
 خاوری نژاد، ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ،1385. شاخص­های بهره­وری اقتصاد ایران، فصلنامه حساب­های اقتصادی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شماره 1، ص12-13.
 رحمانی، میترا، منصور، عسگری، و محمد رضا، عابدین، (1385)، دستاوردهای تجاری تشکیل بلوک منطقه‌ای در مرکز قاره آسیا، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، سال10، شماره 38، ص 213-236.
 سلیمی‌فر، حمیده، سلیمی‌فر، مصطفی، شورورزی، محمدرضا، ملک الساداتی، سعید، 1390، تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی(طی دوره 1382-1386)، مجله توسعه اقتصادی و منطقه‌ای، سال اول، شماره1، ص13.
 شیرازی، همایون، اکبریان، رضا، 1389، اثر فساد بر میزان حجم تجارت کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین (2008-2002)، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز.ص 56-67.
 گجراتی، دامور1384، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، جلد دوم، ص 700-600
 عسگری، حشمت اله،1390، تحلیل بهره‌وری در صنایع استان ایلام، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 62، بهار 1391 ، ص 101-123.
 مهرآرا، محسن. احمدزاده، ابراهیم، 1388، بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش‌های عمده اقتصادی ایران، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، دوره۴۴، شماره۲، ص5-6.
 Baltagi, Badi. 2008, "A Companion to Econometric Analysis of Panel data .Hoboken " ,NJ: John Wiley and amp, Sons, Vol. 39, No. 3, pp307-309.
 Claude Nachega, Jean and Fontaine, Thomson T, 2006, "Economic Growth and Total Factor Productivity in Niger", International Monetary Fund, September, Vol. 42, No. 13, pp 36-38.
 Cororaton, Caesar B. 2005, "Total Factor Productivity Growth in the Philippines 1960- 2000",Asian Development Bank, Vol. 26, No. 15, pp 97-113.
 Jajri, Idris. 2007, "Determinant Total Factor Productivity Growth in Malaysia", Journal of Economics Cooperoation, Vol. 18, No. 10, pp 41-58 .
 Il Kim, Jong. 2001, "Total Factor Productivity Growth in East Asia": Implications and Future Department of Economics, Vol. 42, No. 16, pp1-5.
 Levin, Andrew, Chien-Fu, Lin and Shangm Chia. James, Chu 2002 “Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties”, Journal of Econometrics,Vol 108, No. 4, pp1-24.
 Lee, Byoungki. 2001, "Measuring Total Factor Productivity in Republic of Korea Measuring Total Factor Productivity Tokyo ": Asian Productivity Organization, Vol. 12, No. 10, pp 47-49 .
 Safdar Ullah Khan, K. 2005, "Determinants of Total Factor Productivity in Pakistan",State Bank of Pakistan, Karachi, PakistanMacro, Online at http://mpra.ub.uni- muenchen.de/8693/.  
 Sethuraman, SV. 1974,"Employment and Labor Productivity in Indian since 1950", Economic Development and Cultural Change, Vol. 22, No. 4, pp 673-690. 
 Van Ser Eng, Pierre. 2009, "Total Factor Productivity and Economic Growth in Indonesia", The Australian National University (ANU), Working Paper in Trade and Development, Vol. 10, No. 6, pp1-10.