تحلیل تأثیر تکانه های سیاست های پولی و مالی برشکل گیری چرخه های تجاری و توزیع درآمد در ایران

نویسندگان

1 - مربی، گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس

2 کارشناس ارشد اقتصاد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد- دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله به بررسی اهمیت اختلالات سیاست­های پولی و مالی در شکل­گیری سیکل­های تجاری ایران و نیز تاثیر آنها بر توزیع درآمد می­پردازیم. از داده­های سری زمانی سالیانه در دوره 1386-1352 بعلاوه تکنیک فیلتر هادریک-پریسکات به منظور محاسبه نوسانات درآمد ملی و همین­طور تکنیک تابع عکس العمل تحریک به منظور بررسی آثار تکانه­های سیاست پولی ومالی استفاده شده است. نتایج مطالعه بیانگر اینست که چرخه­های تجاری ایران در واکنش به شوک­های پولی و مالی هر دو عکس­العمل نشان می­دهد، اما از این میان آثار شوک­های مالی بیشتر بوده و تاثیر شوک­های پولی پس از یک یا دو دوره از بین رفته و در بلندمدت این شوک­ها تاثیر چندانی بر شکل­گیری چرخه­های تجاری ندارد. همین­طور اختلالات سیاست­های پولی تاثیر منفی زیادی بر توزیع درآمد در ایران نداشته حال آن­که اختلالات سیاست­های مالی باعث افزایش ضریب جینی و بدتر شدن فرایند توزیع درآمد در ایران شده است. نتایج دیگر این مطالعه نشان می­دهد که اختلالات سیاست­های پولی و مالی هردو باعث افزایش روند تورم در ایران شده و این افزایش تورم باعث افزایش ضریب جینی  و سپس بدتر شدن روند توزیع درآمد در ایران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Monetary financial Policy Shocks on Formation of Trade Cycles and Ineome Distribution in Iran.

نویسندگان [English]

  • H. Parsa 1
  • M. Behboodi 2
  • A. Parsa 3
1 Instructor, Economic Department, University of khlij-e-fars(corresponding Author
2 M.A. in Economics
3 M.A. Economic student, University of khalij-e-fars
چکیده [English]

In this research it is dealt. with the importance of the effects of monetary and financial policy  shocks on formation of trade cycle and income distribution in Iran. Annual time Series data of 1973 to 2007 and Hadrick –Prescott technique bot the analysis were employed. The results showed that trade cycles in Iran responded to both monetary and financial policies. However the effects eves more of financial shocks and less of monetary ones. The monetary effects faded out after one or two cycles Monetary shocks did not have negative effect on income distribution in  Iran.
However the financial shocks increased the Gini ratio and Worseneded the income distribution. Other findings show that both.
Monetary and financial shocks increased inflation, that in turn increased the Gini ratio, that is worsened the income distribution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial and Monetary shocks
  • Trade Cycles
  • Hadrick- Prescott technique
Baxter, M. and R. King. 1993. ”Fiscal Policy in General Equilibrium”, American Economic Review 83(3), pp. 315-334.
Blanchard, O. and R. Perotti. 2002. ”An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output”, Quarterly Journal of Economics 117(4), pp. 1329-1368.
Hodrick, R., and E.C. Prescott, 1997,”Post war business cycles: An empirical investigation: Journal of Credit and Banking, pp. 1-16.
Razzak. W.A & Richard Dennis, 1999.”The Output gap using the Hodric-Prescott filter with a non-constant smoothing parameter: an application to New Zealand. Reserve Bank of New Zeland,razzakw@rbnz.gov.nz.
Enders, Walter 2003. Applied Econometric Time Series. 2nd. United State of America: WILLY Publishing.
Dickey, D. A . & W. A. Fuller. 1981. "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root." Econometrica., Vol. 49, pp. 1057-1072.
Sargent, T. J.& N. Wallace 1981." Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis". Quarterly Review., Vol. 5 (Fall), 1–17.
Granger, C. W. J., & Newbold, P. 1974. " Spurious Regression in Econometrics. "  Journal of Econometrics., Vol. 2, pp. 111-120.
Keynes, J. M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
Kuznrts, Simon. 1955. Growth and Income Inequality. the American Economic Review, Vol. 45, pp 1-28.
Lutkepohl, H., Reimers, H.E., 1992. “Impulse Response Analysis of Cointegreited System” Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 16(1), pp.53-78.