تحلیل تأثیر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در ایران

نویسندگان

1 استادیار- دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در اقتصاد ایران با استفاده از  روش‌های اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری[1] و تصحیح خطای برداری[2] در دورة زمانی 86- 1352می باشد. نتایج این الگو نشان می دهد که اثرات تغییرات نقدینگی بر نرخ پس انداز ملی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار است و با گذر زمان این آثار خنثی می شوند. تأثیر رشد اقتصادی بر پس انداز در کوتاه مدت منفی است ولی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد و در بلندمدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی با نقدینگی و متغیر مجازی وجود دارد و سرانجام بین پس انداز ناخالص ملی و متغیر مجازی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی وجود دارد و از لحاظ آماری  معنی دار می باشد.4.Vector Auto-Regressive Process (VAR).


5.Vector Error Correction Model (VECM).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of the Recreational Value of Taq-Bostan Park in Kermanshah Using Individual Travel Cost Method

نویسندگان [English]

  • Saeed Samadi 1
  • M. Al-Sadat Nahvi 2
  • M. Rajabi 3
1 Assistant Professor, University of Isfahan, Isfahan
2 Senior student in development economics and planning, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan. (corresponding author)
3 Assistant Professor, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan
چکیده [English]

The main objective of this study was to evaluate the effect of liquidity on national savings in the economy using econometric regression vector and vector error correction model in 1973 to 2007. The results of the model indicate that the effects of changes in short-term and long-term liquidity on national saving rate is positive and significant, and with the passage of time these works are neutral.there are negative and statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taq-bostan
  • Individual Travel Cost Method
  • demand function
  • Truncated Poisson Method
52 (، اداره حساب های اقتصادی، بانک مرکزیجمهوری - بانک مرکزی، حساب های ملی ایران ) 68
اسلامی ایران.
درخشان، مسعود،) 3115 (."بررسی سیاست های پولی و اعتباری و تحلیل آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب
اسلامی)با تأکید بر نرخ پس انداز("وزارت اقتصادودارایی،تهران.
رئیس دانا، فریبرز) 3161 (.".بررسیهای کاربردی توسعه و اقتصاد ایران)جلد سوم(".تهران: انتشارات
.3114- چشمه صص 3414
قره باغیان، مرتضی،) 3161 (." اقتصاد رشد و توسعه)جلد اول(". نشرنی. چاپ ششم.
طباطبایی یزدی، رویا و یوسف فرجی و فیروزه شکرابی وکوروش معدلت،) 3111 ( "سیاست های پولی
مناسب در جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی در ایران"، انتشارات معاونت امور اقتصادی و وزارت
اقتصاد و دارایی، تهران.
مجتهد، احمد و افشین کرمی، ) 3163 (" ارزیابی متغیرهای مؤثر بر حجم پس انداز در ایران"، رساله
کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
Aghevil,B.B, Boughton,J.M, Motiol,P.J, Villanueva, D and Woglom,G,(1990);"The Role
of National saving in the World Economy,Recent Trends and Prospects", IMF
Occasional Paper,Vol.39,No.67,pp.58-59.
Besanger, Serge, Ross.S. and Iam Mcdonald (2002);"Demographic Chang in Asia:
The Impact on Optimal National Saving, Investment and the Current Account", IMF
Working Paper, Vol.70,No.726,pp.31.
Fry,Maxwell J,(1987)"Terms-of-trade dynamics in Asia:An analysis of national saving and
dimestic investment responses to terms-of-trade changes in 14 Asian LDSS",Journal
of international Money and Finance,Elseverier,Vol.5,No.1,PP57-73.
Giovannini,Alberto(1985)," Saving and the real interest rate in LDC",journal of
Development Economics, Vol.18,No.1,PP.197-217.
Harjes Thomas and Ricci Luca Antonio.(2000)."what Drives Saving in south
Africa?".World Bank Economic Review, Vol.14, No.2, PP.509-44.
perston,David(2011),"Did Monetary Policy Reduce the New Zealand Saving Rate?"New
Zealand Bulletin,Vol.48,No.11,PP.620-625.