تحلیل تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در‌حال توسعه، 1390-1369

نویسندگان

1 دانشآموخته گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 استاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامهریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

3 استادیار، مدیر کل آمار و اطلاعات، استانداری اصفهان

چکیده

مطالعه آموزش­های فنی و حرفه­ای، از لحاظ تاثیرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق تحلیل تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد اقتصادی در 16 کشور منتخب درحال توسعه برای دوره زمانی1390- 1369است. برای تحلیل از داده­های تابلویی و نیز الگوی رگرسیونی به روش اثرات ثابت استفاده شده است.نتایج نشان داد که متغیرهای نیروی کار، تعداد افراد ثبت­نام شده در دانشگاه، تعداد افراد ثبت­نام شده در آموزش­های فنی و حرفه­ای، تشکیل سرمایه ناخالص ومخارج دولت تأثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار بر رشد اقتصادی داشته‌اند. هم چنین درصد تأثیرگذاری افرادی که دارای مهارت و تخصص حرفه­ای هستند از افرادی که به صورت تئوری آموزش دیده­اند بر رشد اقتصادی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Technical Training and Talking on Economic Growth in Selected Developing Countries, 1390- 1369

نویسندگان [English]

  • N. Barikrou 1
  • J. Mirmohammad Sadeghi 2
  • M. R. Ghasemi 3
1 Graduated from Department of Economic Development and Planning, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan
2 Professor, Department of Economic Development and Planning, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan
3 Assistant Professor, Director of Statistics and Information, Isfahan
چکیده [English]

Study the technical and professional training, in terms of impact on growth and economic development, is important. The aim of this study was to analyze the impact of technical and  vocational training on economic growth in 16 selected developing countries for the period of 1990 to 2011. For the analysis Panel Data, as well as fixed effects regression model was used. Results showed that the labor force, the number of people envolled in colleges technical and vocational training, gross capital for mation, and government experditure had positive and statistically significant effect on economic growth . also, the rescentage effect of the people with technical and vocational skills were more than theses people with only theoritical trainings on economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Human Capital and Technical Training
  • Combined Data
امین بیدختی، علی اکبر ، 3131 ، "نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه ی خوداشتغالی در استان
- . سمنان" ، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی، شماره 33 ، ص ص 11 13
تحلیل تاثیر آموزش های فنی وحرفه ای بررشد اقتصادی درکشورهای منتخب . . .
11
آل عمران، رویا و سید علی آل عمران، 3133 ، " سنجش اثرگذاری ارتقای سرمایه ی انسانی بر رشد
، اقتصادی درکشورهای منتخب عضو اوپک "،فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره 12
- . ص ص 93 11
جوزاران، فیض اله، 3133 ، " بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران "،اقتصاد توسعه و
- . برنامه ریزی، شماره اول، ص ص 31 339
خلاقی، علی اصغر، 3131 ،" نقش و اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی"، رشد
- .33 آموزش شاخه حرفه ای، دوره اول، شماره 1 ، ص ص 31
زراءنژاد، منصور، انواری، ابراهیم، 3131 ، "کاربرد دادههای ترکیبی در اقتصاد سنجی"، فصلنامه
- . بررسیهای اقتصادی، دوره دوم، شماره چهارم، ص ص 23 12
سامتی، مرتضی، و سامتی، مجید، و شاهچرا، مهشید، 3132 ، "جهت گیری مناسب هزینه های جاری و
عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی
- . ایران، شماره 31 ، ص ص 3 33
سوری، علی، 3133 ، "اقتصاد سنجی همراه با کاربرد Eviews7 "، تهران، نشر فرهنگشناسی.
صالحی، محمدجواد، 3133 ، "اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران"، فصلنامه پژوهش و برنامه-
. ریزی در آموزش عالی، شماره 21 و 29
علمی ) میلانی ( ، ،زهراوامیرجمشیدنژاد، 3133 " - اثر آموزش بر رشداقتصادی ایران در سالهای 3111
3132 "، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی » ویژه ی اقتصاد « - . ، شماره 23 ، ص ص 311 319
عمادزاده، مصطفی و دلالی اصفهانی، رحیم و صمدی، سعید و محمدی، فرزانه، 3133 ، " اثر کیفیت
نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها"،فصلنامه اقتصاد مقداری )بررسی های اقتصادی
- . سابق(، دوره 3، شماره 3، ص ص 3 23
عمادزاده، مصطفی، 3132 ، " اقتصاد آموزش و پرورش" ، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی .
کمیجانی، اکبر و معمارنژاد، عباس، 3131 ، " اهمیت کیفیت نیروی انسانی و تحقیق و توسعه در رشد
. اقتصادی ایران"، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 13
گجراتی،دمودار، 3131 ،"مبانی اقتصاد سنجی"،ترجمه دکتر حمید ابریشمی،انتشارات دانشگاه
تهران،جلد دوم،چاپ 9 .
مهرگان، نادر، و دلیری، حسن، 3133 ، "کاربرد استاتا در آمار و اقتصاد سنجی"، انتشارات نور علم.
چاپ اول.
دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی/ پائیز و زمستان 3131 / سال سوم/ شماره دوم
13
نیلی، مسعود و نفیسی، شهاب، 3139 ، "رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و توزیع
تحصیلات نیروی کار"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، سال پنجم،
- . شماره 33 ، ص ص 3 13
Asghar, Nabila and awan, Asma and rehman, hafeez, 2012, "Human Capital and Economic Growth in Pakistan: A Cointegration and Causality Analysis",International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 4, pp 135-147.
Fu, X & Dietzenbacher, E & Los, B, 2004, "The Effect of Heaith On Economic Growth",The Facuity of economic, University of E Groningen.
Khilji, Bashir Ahmad and Khan Kakar,Zaheer and Subhan,Sabahat, 2012, "Impact of Vocational Training and Skill Development on Economic Growth in Pakistan", World Applied Sciences Journal,Vol.17, No.10 , pp.1298-1302.
Mouzakitis, Geroge S, 2010, "The role of vocational education and training curricula in economic development" ,Procedia Social and Behavioral No, 2, pp 3914-3920.
Mupimpila, N. Narayana , 2009, "The Role of Vocational Education and Technical Training in Economic Growth: A Case of Botswana", Int. J. Education Economics and Development, Vol. 1, No. 1, pp. 3-13.
Wu,d.m, 1999,"Education, earning and rate of returna: the case of Taiwan", Dissertation of florida international University-Miami, Florida.
Manikiw, N. D. Romer, and D. Weil, 1992, "A Contribution to The Empirics of
Economic Growth", Quartery Jurnal of Economics, Vol. 107, No. 2. Pp.112-128.
Sadeghi, J. M. 1996, "The Relationship of Education to Economic Growth: A Cross-Country Analysis", Working paper 9617, Cario: Economic Research Forum