تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، واحد فیروزکوه، ایران

چکیده

رشد اقتصادی یکی از اساسی ترین مولفه های اقتصاد کلان است که دست یابی به آن به عنوان یکی از مهمترین اهداف دولتمردان و اقتصاددانان مطرح می باشد. سرمایه گذاری کارا بر منابع انسانی و فیزیکی یکی از راهکارهای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب است. در دنیای امروز از ورزش به عنوان یکی از این منابع، بخصوص در کشورهای پیشرفته یاد می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار می باشد. در این تحقیق به تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب با انتخاب شاخص رشد تعداد ورزشگاه ها پرداخته خواهد شد. در مقاله ی حاضر به مقایسه تاثیر گذاری امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی دو گروه از کشورهای منتخب پر درآمد و با درآمد متوسط به روش داده های تابلویی طی سالهای2011-2000 پرداخته شده است. فرضیه مورد بررسی در تحقیق حاضر، معنادار بودن تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب می باشد. نتایج تحقیق حاکی از مورد تایید قرار گرفتن فرضیه پژوهش می باشد. تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی 20 کشور منتخب گروه کشورهای پر درآمد، مثبت و معنادار و در 20 کشور منتخب گروه کشورهای با درآمد متوسط، منفی و معنادار است. طبق بررسی های به عمل آمده، دلیل منفی و معنادار بودن رابطه امکانات ورزشی با رشد اقتصادی در گروه کشورهای با درآمد متوسط را می توان پایین بودن امید به زندگی که سبب کاهش نشاط می شود و کمتر بودن تعداد ورزشگاهها به ازای هر یک میلیون نفر که گرانی امکانات ورزشی را با خود به همراه دارد منجر به عدم بهره وری افراد در گروه کشورهای با درآمد متوسط و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact on Economic Growth of Sports Facilities

نویسندگان [English]

  • S. Kaghzyan 1
  • Y. Naghdi 2
  • B. Faraji Rostaghi 3
1 Assistant Professor, Department of Economics, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Iran
3 Economic Sciences graduate student, Department of Boroujerd, Iran
چکیده [English]

In this study the effect of sport facilities in terms of the number of the sport statiums on economic growth was followed. Panel data for 2000 to 2011 for two groups of middle income and high income countries were used. For the analysis a sgsellion model was estimated. The results showed that the sport facilities had positive effect on economic growth of the high income countries. This effect was negative for the tow income once, however. The result for loth country growes was statisieally lignificant.
1. Sport facilities are of these factor affecting economic growth.
2. In this study the effect of sport facilities in terms of the sport statiums on economic growth was followed. Panel data for 2000 to 2011 for two growps of middle income and high income countries were used. For the analysis a sgsellion model was estimated. The result showed that the sport facilities had positive effect on economic growth of the high income countries. This effect was negative for the two income ones, however. The result for loth country groups was statistieally significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Facilities
  • Stadiums Growth rate of Economic Growth
  • Panel Data
یوسفی، ب. حسنی، ا. دل انگیزان، س. 9393 . مبانی علم اقتصاد و اقتصاد ورزش. کرمانشاه: انتشارات
دانشگاه رازی
سلطان حسینی، م. مجتهدی، ح. نادریان، م. حجت، ع. 9391 . "بررسی آثار اقتصادی اماکن ورزشی بر
- .31 33 ،3 ، محیط ورزشی". فصلنامه المپیک. 39
عسگریان، ف. جعفری، ا. 9393 ." بررسی اقتصادی هزینه های ورزشی خانوار ایرانی در سال 9333 و
9391 " - .33 93 ، . فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی. ، 99
. محرم زاده، م. 9393 " مقایسه شیوه های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشورهای ایران و ترکیه ". مجله
- . تخصصی نور. ، 13 39،919
Andreff, . 2001."The Correlation Between Economic Undevelopmentand sport". Journal of EuropeanSport Management Quarterly. 1, 14, 251-279.
Barro, R.J. 1990. "Government Spending in a Simple Model of Endogenouse Growth". Journal of Political Economy., 98, 103-125.
Coats, D. and Humphreys, B.R. 1999."The Growth Effect of Sport Franchises, Stadia, and Arenas".Journal of Policy Analaysis and Management., 18, 621-624.
Chenery, H., & Robinson, S. and Syrquin, M. 1986. Industrialization and Growth: A Comparative Study, The World Bank, and Oxford University Press.
Feng, X and Humphreys, B.R. 2008."Assessing The Economic Impact of Sport Facilities on ResidentalPrperty Values: An Spatial Hedonic Approch. International Association of Sports Economics".No.08-12.
Kuznets, S. 1995."Economic Growth and Income Inequality".The American Economics Review., 45, 1-28.
Lucas, Robert E. 1998."On The Mechanics of Economic Development".Journal of Monetary Economics., 22: 3-42.
Santo, CH. 2005." The Economic Impact of Sport Stadiums: Recasting TheAnalaysis in Context". Journal of Urban Affairs.2, 27,177-191.
Richardson, S. 2002." The Income and Growth Effects of Professional Sport Franchises: Does Success Matter?", Massey University. No-02.
Chapelete, L. 2005."Sport and Economic Development". Jean-loup.Chappelet@idheap.unit.ch(2013/8/18 )
WWW.Worldbank.org(2013/5/26 )