تاثیر سیاست های کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های سیاست کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی است. در این راستا با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سری زمانی سالانه طی سال های 1391-1359 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل مطابق با تئوری های اقتصادی بوده و در بلند مدت متغیرهای بدهی خارجی، بدهی چند جانبه، تجارت باز اثر مثبت و معنادار و نرخ تورم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی)نماینده کسری بودجه(، متغیر دامی جنگ اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Macroeconomic Policies on Economic Growth, with Emphasis on External Debt

نویسندگان [English]

  • F. Nazari 1
  • N. A. YadollahzadehTabari 2
1 Department of Economics, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Department of Economics, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the impact of macroeconomic policies on economic growth, with an emphasis on external debt. In this regard, using the econometric model autoregresive Distributed Lag and using annual time series data over the years of 1359-1391 has been dealt with,Variables in the long-term external debt, multilateral debt, trade,the ignificant positive effect of inflation, public sector debt to the Central Bank (representing the deficit), and a significant negative effect on economic growth in the dummy variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Debt
  • Macroeconomic Policies
امام وردی، قدرت اله و امیدشریفی 3143 “بررسی رابطه تجارت خارجی و باز بودن اقتصاد بر رشد
- اقتصادی ایران 3141 3111 ” - . ، اقتصاد:علوم اقتصادی، شماره 31 ، صص 314 314
، پورصادق، ناصر؛ کاشمری، علی؛ افتخاری شاهی، جابر 3141 “ تاثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی
ایران با توجه به اثرات جنگ تحمیلی و واقعه 33 سپتامبر ” ، ، مدیریت: مدیریت نظامی، شماره 24
- صص 41 344
1. Fisher
2. Fatima et al
دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی/ پاییز و زمستان 3131 / سال سوم/ شماره دوم
13
، فلیحی، نعمت 3144 “ بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق
در ایران ” - ، نشریه: مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 24 ، صص 311 377
، جعفری صمیمی، احمد؛ علیزاده، محمد؛ عزیزی، خسرو 3141 “ بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و
عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی ” ، ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال 1
- . شماره 7، صص 21 71
، دلاوری، مجید و سجاد بصیر 3134 “تاثیر بی ثباتی اقتصادی و کسری)مازاد( بودجه بر رشد اقتصادی
ایران ” - - . ، نشریه: اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 241 ، صص 144 133
، غلامی، امیر و اکبر کمیجانی 3134 “ رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه گذاری و رشد
اقتصادی در ایران ” . ، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال 3، شماره 1
، کرباسی، علیرضا و مهدی پیری 3144 “ بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران ” ،
. مجله دانش و توسعه، سال 31 ، شماره 24
، فرهادی، علیرضا 3141 “ بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران ”، مجله برنامه و بودجه،
. شماره 47
، مرادی، محمدعلی و مریم مهدی زاده 3147 “ تجارت خارجی ورشد اقتصادی ایران ” ، اقتصاد: اقتصاد و
- . تجارت نوین، شماره 1، صص 14 42
، مولایی، محمد و ابوالقاسم گلخندان 3132 “ اثرات بلندمدت و کوتاه مدت کسری بودجه بر رشد
اقتصادی ایران)با در نظر گرفتن متغیر بدهی های خارجی( ” ، ، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال 2
- . شماره 1، صص 34 343
AbdoRahman, N,. 2012. The Relationship between Budget Deficit and Economic Growth from Malaysian Perspective: An Aprouch, International Conference on Economics, Vol.38, PP.54-58.
Brown, R.I., Durbin, J.M., 1975. Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. J. Roy. Stat. Soc. No .37, PP.149-192.
Banerjee, A., Dolado, J.J., Mastre, R., 1998. Error_ correction mechanism tests for cointegration in a single equation framework. Jornal of Time Series Analysis, No,19,PP. 267-283.
Engle, R.F., Granger, C.W.J., 1987.Co-Integration and error correction: Representation estimation and testing. Econometric, No.55, PP.251-276.
Fatima, G., Ahmad, M., Rehman, W.,2012. Consequential Effects of Budget Deficit on Economic Growth of Pakistan, International Journal of Business and Sociol Science, Vol.3, No.7, PP.203-208
Johansen, S., Juselius, K., 1990.Maximum likelihood estimation and inference on cointegration-with application to the demand for money. Oxford Bull. Econ Stat. No.52, PP.169-210.