تخمین اثر جایگزینی جبری و حمایتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL ناصر

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی اقتصاد شهری، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد، محور بحث های مکتبی در طول تاریخ اقتصاد بوده است میزان تاثیر دولت بر روی رفتار بخش خصوصی هم یکی از عناوین پر مجاده بین مقالات متعدد در علم اقتصاد بوده است. این که رابطه میان عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی چگونه است؟ موضوع مقالات متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی بوده است. یکی از این اثر گذاری ها در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آیا دولت می تواند با افزایش مخارج خود سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ با تفکیک خارج مصرفی از سرمایه ای تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی را براورد کرده و به این نتیجه رسیده ایم که افزایش مخارج مصرفی دولت سرمایه بخش خصوصی را از بازار خارج می کند و خود جایگزین آن می شود (وجود اثر جایگزینی اجباری) و افزایش مخارج سرمایه گذاری بخش عمومی اثر حمایت یبر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. سرانجام با انجام آزمون پایایی اعتبار ضرایب براورد شده را مورد تحلیل اقتصادی قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Crowding out and in Effects in Iran's Economy by Using Autoregressive Distributed Lag Model

نویسندگان [English]

  • N. Yarmohammadian 1
  • B. Sadeghi 2
  • S. Moeeni 3
1 PhD, Department of Urban Economics, University of the Arts.
2 PhD Student, Department of Economics, University of Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Economic Affairs and Finance, University of Isfahan
چکیده [English]

As far as government intervention in economics has argued during the economic history as a basic discussion so  influence measure of government on private sector has been a contention subject in so many economic articles. “How is the public sector relation with private sector performance?” has been a title in many economic articles in different areas.
One influence is on the private investment measures. Can government influence on private investment with increasing itself expenditure? We estimated the private investment function with separating our government expenditures into two parts as investment and consumption expenditures. Our empirical results shows that government  consumption expenditures as increases lead to outgoing private investment from the market (government investment expenditure crowds out private investment) and increasing government investment expenditures of public sector arise private sector investment as a result(crowds in private investment). At last we tested all variables to make sure our  regressions are not spurious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Expenditure
  • Private Investment
  • Crowding out and Crowding in Effect
  • Iranian Economy
بقایی، فرنو) 3193 (، "بررسی کارایی مخارج دولت در سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن طی
دوره 3131 3199 "، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. -
پروین، سهیلا و محمد رضا قلی بگلو، ) 313 (، "بررسی تاثیر روش های تامین مالی مخارج دولت بر متغیر
- . های اقتصاد کلان در ایران"، مجله برنامه و بودجه، دوره 1 ، شماره 3، صص 92 93
خلیلی عراقی، منصور، ) 3193 (، "آزمونی از پدیده جایگزینی اجباری در اقتصاد ایران"، مجله تحقیقات
- . اقتصادی، پاییز و زمستان 3191 ، شماره 33 ، صص 11 16
رحمانی، تیمور، ) 3136 (، اقتصاد کلان، انتشارات ترمه، تهران.
دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی/ پاییز و زمستان 3131 / سال سوم/ شماره دوم
99
شهشهانی، احمد، ) 3193 (، "الگوی اقتصاد سنجی و کاربرد های آن".تهران، دانشگاه تهران، موسسه
توسعه و تحقیقات اقتصادی.
طبیبیان، محمد، ) 3119 (، اقتصاد کلان، چاپ چهارم، تهران، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک
اقتصادی، اجتماعی و انتشارات
عباسی نژاد، حسین و پویا جبل عاملی، ) 3133 (، "اثر متغیر های کیفی بر حجم سرمایه گذاری در فضای
- نا اطمینانی"، مجله تحقیقات اقتصادی، خرداد و تیر 3133 ، شماره 91 ، صص 19 19
عباسی نژاد، حسین، ) 3131 (، "بررسی اثرگزاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش
خصوصی در افق بلند مدت ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، زمستان 3131 ، شماره 33 ، صص
- 313 333
عبدلی؛ قهرمان، ) 3131 (، "تاثیر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از بودجه دولت)بخش عمرانی(
- - در ایران"، مجله برنامه و بودجه، شماره 13 11 ، صص 23 69
گجراتی، دامودار، ترجمه حمید ابریشمی، ) 3133 (، مبانی اقتصاد سنجی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات
دانشگاه تهران.
نسرین دولت، طیبه، ) 3193 (، "بررسی اثر سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بخش کشاورزی
ایران در طی دوره 3193 3193 "، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا. -
نوفرستی، محمد، ) 3139 (، ریشه های واحد و همجمعی، تهران، انتشارات رسا، تهران.
Ahmad h and s.m.millerm, (2000): “Crowding- Out and Crowding- in Effects of Component of Government Expenditure”, western economic association international, vol 18, no 1.
Bairam, erkin. Bert. Ward, 1993:”The Externality Effects of Government Expenditure on Investment in OECD Contries”, applied economics, no 25.
Baotai Wang,2004:”Effects of government expenditure on private investment: Canadian empirical evidence”, Economics Program, University of Northern British Columbia.
Barro, Robert, 1991:”Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, Journal of Political Economy, no 98.
Mario I .Blejer and Mohsin S .Khan, 1984:”Government Policy & Private Investment in Development”, IMF staff paper.
Shenggen Fan andXiaobo Zhang, 2008: “Public Expenditure, Growth and Poverty Reduction in Rural Uganda”, African Development Review, Oxford Vol. 20.
William Easterly and Sergio Tavares Rebelo, 2000: “Fiscal Policy and Economic Growth”: An Empirical Investigation, SSRN Working Paper Series. Rochester