برآورد ارزش خدماتی تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی

نویسندگان

1 دانشیار -دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

تفریح و تفرج از مهمترین نیازهای انسان است که محیط زیست توانسته جنبه های زیادی از این نیاز را برطرف نماید. اما ارزش واقعی محیط زیست برای انسان به دلیل عمومی بودن آن مشخص نیست که این مسأله صدمات زیادی را بر این منابع وارد نموده است. بنابراین پژوهش حاضر، ارزش تفریحی گردشگاه جنگلی طاق­بستان و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان را با استفاده از داده های جمع آوری شده از بازدیدکنندگان این پارک و بر اساس روش هزینه سفر فردی اندازه­­گیری می‌کند. همچنین برای برآورد تابع تقاضای بازدید از پارک و در نتیجه اندازه­گیری میزان تمایل به پرداخت افراد بازدید کننده، از مدل پوآسن بریده شده و روش حداکثر درست نمایی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که متوسط تمایل به پرداخت هر بازدید کننده برای ارزش تفریحی پارک مورد مطالعه، معادل با 1102110 تومان (بر اساس قیمت های سال 1392) به ازای هر بار بازدید در سال می باشد.  لذا این تمایل به پرداخت، برای سیاست­گذاران و مسئولین دولت، توجیه­ی را فراهم می­‎‎‎‎‎‎آورد تا از کیفیت گردشگاه طاق­بستان حمایت کرده به طوری که حداقل به اندازه ی تمایل به پرداخت افراد، برای حفظ پارک سرمایه­گذاری نمایند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of the Recreational Value of Taq-Bostan Park in Kermanshah Using Individual Travel Cost Method

نویسندگان [English]

  • Gholamali sharzaei 1
  • O. Moradi 2
  • Y. goli 3
1 Associate professor, college of Economics, Tehran University, Iran
2 MSc Student, College of Economics, Tehran University, Iran.
3 PhD student, Department of Economics, Razi University, Iran
چکیده [English]

Recreation and outing is one of the most important human needs, that the environment  has resolved many aspect of it. But real value of environment due to its public is not known. This problem has great damage on this resource, however, economists had many efforts to determine the true value of ecosystems, because the market dose not have a ability  to determine to value of non-market services of ecosystems. So they uses  Non-market valuation methods. In this research, we examine the recreational value of Taq-Bostan forest park and visitors’ willingness to pay based on on-site collected data, using individual travel cost method (ITCM). Moreover, in order to estimate the demand function for visiting the park and subsequently, the willingness to pay of the visitors, Truncated poisson model and maximum likelihood method have been used. The result show that the average willingness to pay of each visitor for the recreational park under study is 11021 thousand tomans (according to 1392 prices) for each visit per year. To conclude, such willingness to pay provides policy-makers and government officials with enough justification to support the improve the quality of Taq-Bostan recreational park by at least investing on its preservation as much as the visitors’ willingness to pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taq-bostan
  • Individual Travel Cost Method
  • demand function
  • Truncated Poisson Method
پناهی، مصطفی؛ سعید، ارسطو؛ کوپاهی، مجید؛ مخدوم، مجید؛ زاهدی قوام الدین؛ 3101 چگونه
می توان ارزش تولیدات و خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟ نشریه جغرافیا
. محیط شناسی ، شماره 82 ، صفحه 39 تا 11
حیاتی، باب اله؛ حسین زاده، جواد؛ صالح نیا، منور؛ 3191 . برآورد ارزش تفریحی پارک فدک شهرستان
خوی به روش هزینه سفر فردی. اولین کنفرانس اقتصاد شهری مشهد
دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی/ پائیز و زمستان 3191 / سال سوم/ شماره دوم
91
کرمی، رقیه؛ امیری، میثم؛ 3191 . ارزش گذاری تفرجگاهی چاه نیمه زابل به روش هزینة سفر فردی.
مجله علوم و مهندسی محیط زیست، صفحه 19 تا 19
آقاکاظم جوراب باف، سارا؛ 3109 . ارزش گذاری پارک جنگلی نمک آبرود با استفاده از روش هزینه
سفر فردی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
امیرنژاد، حمید؛ خلیلیان، صادق؛ 3108 . برآورد ارزش وجودی جنگلهای شمال ایران با استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 2
خداوردیزاده، محمد؛ کاوسی کلاشمی، محمد؛ شهبازی، حبیب؛ ملکیان، آرش؛ 3191 . برآورد ارزش
اکوسیستمی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، مطالعه موردی: غار سهولان مهاباد. جغرافیا
وتوسعه، شماره 31 ، صفحه 211 تا 231
خلیلیان، صادق؛ خداوردیزاده، محمد؛ کاوسی کلاشمی، محمد؛ 3191 . تعیین ارزش حفاظتی تالاب
قوریگل و کاربرد رهیافت فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( به منظور تمایز ارزش های مصرفی و
- . غیرمصرفی. محیط شناسی، شمارۀ 11 ، صفحه 18 21
. واریان هال، تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه: رضا حسینی، نشر نی، 3190
صفایی فرد، سید وحید؛ 3193 . برآورد ارزش تفریحی ناحیه دربند)تهران(. پایان نامه کارشناسی ارشد.
دانشگاه اصفهان
Fleming, C.M. And Cook, A. 2008. The Recreational Value of Lake McKenzie, Fraser Island: An Application of the Travel Cost Method. Tourism Management, 29: 1197-1205
Ezzy, Edward & Scarborough, Helen. 2010. “Estimation Of The Recreational Use Value Gained From Recreational Fishing Of Southern Bluefin Tuna At Portland, Australia”. DE akin University
Shrestha, R. K, A. F. Seidl, & A. S. Moraes, 2002 “ Value of recreational fishing inin the Brazilian Pantanal: a travel cost analysis using count data models” Ecological Economics, 42: 289-299
Dehlavi, A & I. H. Adil, 2011. “ Valuing the Recreational Uses of Pakistan Wetlands:An Application of the Travel Cost Method”, South Asia Network for Development and Environmental Economics (SANDEE), Working Paper, no: 11-58
Mahmud, M (1998). “Measuring Environmental Benefit of a Recreation site: An Economic Estimate of Sodere Recreation Area”, M.Sc. Thesis, Addis Ababa University.
Wiles, K. G, & G. D, Garrod 1991. “An Individual Travel Cost Method of Valuating Forest Recreation”, Journal of Agricultural Econoomics, 42(1), 33-55.
Greene, William H. ”Econometric Analysis”, New York University, 2012