تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه

چکیده

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می شود که تغییرات آن بطور گسترده برمتغیرهای اقتصادی نظیر رشد وتورم تاثیر می گذارد . آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداختها و اقتصاد محسوب می شود. از این روتحلیل رفتار نرخ ارز واقعی و تاثیر نوسان های آن به منظور تدوین سیاست هایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است.هدف این مقاله بررسی تاثیر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی وتورم می باشد در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات شبه مرتبط اثرات نوسان های  نرخ ارز بر رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 1388-1340
مورد بررسی قرار می گیرد. نوسان های قیمت نفت و نوسان های نرخ ارز با استفاده از روش گارچ بدست آمدند، به همراه متغیر های نقدینگی، مخارج مصرفی دولت، نوسان های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی نرخ ارز - که با نوسان های مثبت و منفی نشان داده شده است- و متغیر مجازی سالهای جنگ در کشور، متغیرهای مقاله را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان میدهد که نوسانهای نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر تولید در کشور داشته است. در حقیقت افزایش ناگهانی نرخ ارز می تواند منجر به رقابت پذیری کالاهای صادراتی و در نهایت افزایش صادرات گردد که این امر تولید در کشور را افزایش خواهد داد. نتایج همچنین نشان می دهد نوسانهای نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر تورم در
کشور داشته است. این بدان معناست که افزایش نرخ ارز، به دلیل آنکه نرخ ارز در کشور همواره پایین تر از قیمت تعادلی خود انتخاب می شود، می تواند کسری بودجه دولت را کاهش داده و این امر می تواند منجر به کاهش تورم در کشور شود. همچنین نتایج حاکی از یکسان نبودن تاثیر تکانههای منفی و مثبت نرخ ارز بر تولید و تورم در کشور می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of exchange rate fluctuations on economic growth and inflation, 1340-1388

نویسندگان [English]

  • A. Tavakoli 1
  • N. Turquoise 2
  • F. Karimi 3
1 . Associate Professor, School of Industrial and Systems, Isfahan University
2 . Graduated from Department of Economic Development and Planning, Islamic Azad University of Khomeini Shahr
3 . Assistant Professor, Islamic Azad University of Mobarakeh
چکیده [English]

The exchange rate is one of important macroeconomics indices which its fluctuation has large effects on economic growth and inflation rate. Therefore, the policymakers should take into account when   analyzing exchange rate behavior.Applying the econometrics of OLS and SUR methods, the present study uses a yearly time series of 1961 to 2009 to estimate the effects of exchange rate fluctuations on Iranian economic growth and inflation rate.  Both methods of Cover (1992) and GARCH are applied to calculate the fluctuations. In addition to the exchange rate fluctuations, the effects of oil price fluctuations, calculated using a GARCH method, is included in the model. The effect of exchange rate and oil price fluctuations along with other policy variables such as money liquidity and government expenditures are considered in the model.The estimated results show that the exchange rate and oil price fluctuations affect the economic growth and inflation rate:The positive and negative exchange rate fluctuations have direct effect on economic growth.The positive and negative exchange rate fluctuations have negative and positive effects on inflation rate, respectively.The (expected) exchange rate changed has a positive effect on the economic growth. This effect on inflation rate is negative.The oil price fluctuations have a positive effect on economic growth but a negative effect on inflation rate.Taking into account of both money liquidity and government expenditure changes, the effect of liquidity change is positive on economic growth and inflation rate, whereas; the government expenditure change only affects the economic growth positively. Overall, the effect of liquidity change overcomes the effect of government expenditure.  Comparing the effects of exchange rate and oil price changes on economic growth and inflation, the impact effect of exchange rate changes is more pronounce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate fluctuations
  • Economic Growth
  • inflation rate
استخر، محمد، اسماعیلی، عبدالکریم. و نجفی، بهاالدین 4931 . "ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر
.411-421 :)2( رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس". اقتصاد کشاورزی 5
عرفانی، علیرضا 4914 . " بیمه و مساله مخاطرات اخلاقی تحت شرایط اطلاعات متقارن و نامتقارن."
.32 -14 :) 1 و 1 ( پژوهشهای اقتصادی 4
کشاورز حداد، غلامرضا. و زمردی انباجی، مهدیه 4911 . "انتخاب نا مساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار
.461-493 : بیمه درمان ایران". مجله تحقیقات اقتصادی 11
مقدم، مهدی 4911 . "مدلسازی استقرار صنایع قند و شکر در استان های آذربایجان غربی و شرقی".
.419-455 :)1( فصلنامه مدالسازی اقتصادی سال سوم، 4
موسوی، سیده نساء. و رجبی، مصطفی 4934 . "کاربرد الگوی پروبیت رتبه ای در تحلیل عوامل موثر بر
.52-25 :)1( تمایل به پرداخت گردشگران روستای ابیانه". پژوهش های روستایی 9
. یزدان پناه، احمد. 4916 . اطلاعات نامتقارن و ناکارایی بازارها. دنیای اقتصاد، شماره 4296
Bending, Mikro and Arun, TankomG. 2011. "Enrolment in Micro Life and Health
Insurance: Evidences from Sri Lanka". IZA Discussion Paper No. 5427 .
96 اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز
Bolin, Kristian,Heldbolm, Daniel, Lindgren, Anna And Lindgren, Bjorn2010."Asymmetric
Information and the Demand for Voluntary Health Insurance in Europe". NBER
Working Paper No. 15689.
Cramer, Jan salomon 2003. The origins and development of the logit model, Logit Models
from Economics and Other Fields, Cambridge University Press 9: 2-18.
Doiron, Denise, Jones, Glennand Savage, Elizabeth 2008." Healthy, wealthy and
insured?Therole of self-assessed health in the demand for private health
insurance".HealthEconomics 17: 317-334.
Einav, Liran., Finkelstein, Amy.and Levin, Jonatham 2010." Beyond Testing: Empirical
Models of Insurance Markets".The Annual Review of Economics 2: 311–36.
Ettner, Susan L. 1997. "Adverse selection and the purchase of Medigap insurance bythe
elderly".Journal of Health Economics 16:543-562.
Eugene, D .Hahn 2002.ProbitAndlogit models .Difference in the Multivariate Realm,2-13.
Greene, William H.1993.Econometric Analysis, New York, Macmillan.
Greene, William H.2003. Econometricanalysis,fifth edition,new York university, 736-740.
Long, Scott 1997. Regression model for categorical and limited dependent variables.
Thousand Oaks , CA: Stage publication,356-384.
Long, Scott and Freese, Jeremy 2001. Regression model for categorical and limited
dependent variables using stat. aSTATA Press Publication, STATAcorporation,
College Station, Texas.
Perry, Craig Williamand Rosen, Harvey S. 2004. The self-employed are less likely to have
healthinsurance than wage earners. So what? In D. Holtz-Eakin& H.S. Rosen
(eds),Public Policy and the Economics of Entrepreneurship. Cambridge, MA:
MITPress.
Rothschild, Micheal. andStiglitz, Joseph, E. 1976. "Equilibrium in competitive
insurancemarkets: An essay on the economics of imperfect information". Quarterly
Journalof Economics, 90(4): 629-49.
Smith, James P. andKington, RaynardS. 1997.Race, socioeconomic status, and health in
latelife.In L. Martin and B. Soldo (eds.), Racial and Ethnic Differences in the Healthof
Older Americans. National Academy Press: Washington, DC.
Vukina, Tomislav. andNestic, Danijel. 2008. "Asymmetric Information in Health
Insurance: Some Preliminary Evidence from the CroatianState-Administered
Supplemental Plan". Research Paper, Economic trend and Economic policies, 115