اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی

2 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی،

چکیده

نقش و اهمیت اطلاعات در سال های اخیر با سرعت تمام جای خود را در حوزه تئوری ها و سیاست ها باز کرده است . در تمامی اصلاحات سیاستهای بهداشتی که شامل بیمه درمانی اختیاری نیز میشود نیاز به رسیدگی مشکل اطلاعات نامتقارن به شدت احساس میشود. در مطالعه حاضر به بررسی نوع ارتباط بین وضعیت سلامت و احتمال استفاده از بیمه درمانی اختیاری با استفاده از مدل پروبیت پرداخته شد. سپس با استفاده از یک مدل پروبیت رتبه ای علل وجود ارتباط بین وضعیت سلامت و احتمال استفاده از بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز در سال 4939 شناسایی گردید. نتایج حاصل از مطالعه همبستگی منفی بین احتمال استفاده از بیمه درمانی اختیاری و وضعیت سلامت افراد که به دلیل مخاطرات اخلاقی موجود در بازار بیمه میباشد را نشان میدهد، که از علل اصلی آن میتوان به عدم وجود اطلاعات متقارن در بازار بیمه و همچنین ناکارآمدی سیستم بیمه اشاره کرد. با توجه به مطالعه انجام شده همبستگی منفی، ناشی از کسب اطلاعات توسط شرکت های بیمه و انتخاب استراتژی های مقابله با مخاطرات اخلاقی موجود در بازار بیمه میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric information and the Demand for Voluntary Health Insurance in Shiraz

نویسندگان [English]

  • N. Ashktorab 1
  • M. Bakhshoodeh 2
1 PhD student of agricultural economics, Department of agricultural economics, college of agriculture, Shiraz University
2 Professor of agricultural economics, Department of agricultural economics, college of agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

In recent years, the role and importance of information have been quickly entered into the theories and policies. All reforms of health policies, including voluntary health insurance are necessarily in need of addressing the problem of asymmetric information.The present study examined the relationship between health risk and the probability of voluntary health insurance using probit model. Then, the causes of the correlation between voluntary health information and health risk were identified by ordered probit model. The results of the study show a negative correlation between health risk and probability of voluntary health insurance which is related to moral hazards in insurance market. The main reason is the incompetence and inefficiency of insurance system. According to the study, the negative correlation is related to the information that insurance companies obtained and screenings in the insurance market by choosing strategies for dealing with moral hazard not the heterogeneous risk preferences of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Asymmetric Information
  • moral hazard
  • probit
  • ordered probit
استخر، محمد، اسماعیلی، عبدالکریم. و نجفی، بهاالدین 4931 . "ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر
- .411 421 :)2( رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس". اقتصاد کشاورزی 5
عرفانی، علیرضا 4914 . " بیمه و مساله مخاطرات اخلاقی تحت شرایط اطلاعات متقارن و نامتقارن."
- .32 14 :) 1 و 1 ( پژوهشهای اقتصادی 4
کشاورز حداد، غلامرضا. و زمردی انباجی، مهدیه 4911 . "انتخاب نا مساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار
- .461 493 : بیمه درمان ایران". مجله تحقیقات اقتصادی 11
مقدم، مهدی 4911 . "مدلسازی استقرار صنایع قند و شکر در استان های آذربایجان غربی و شرقی".
- .419 455 :)1( فصلنامه مدالسازی اقتصادی سال سوم، 4
موسوی، سیده نساء. و رجبی، مصطفی 4934 . "کاربرد الگوی پروبیت رتبه ای در تحلیل عوامل موثر بر
- .52 25 :)1( تمایل به پرداخت گردشگران روستای ابیانه". پژوهش های روستایی 9
. یزدان پناه، احمد. 4916 . اطلاعات نامتقارن و ناکارایی بازارها. دنیای اقتصاد، شماره 4296
Bending, Mikro and Arun, TankomG. 2011. "Enrolment in Micro Life and Health Insurance: Evidences from Sri Lanka". IZA Discussion Paper No. 5427 .
96 اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز
Bolin, Kristian,Heldbolm, Daniel, Lindgren, Anna And Lindgren, Bjorn2010."Asymmetric Information and the Demand for Voluntary Health Insurance in Europe". NBER Working Paper No. 15689. Cramer, Jan salomon 2003. The origins and development of the logit model, Logit Models from Economics and Other Fields, Cambridge University Press 9: 2-18.
Doiron, Denise, Jones, Glennand Savage, Elizabeth 2008." Healthy, wealthy and insured?Therole of self-assessed health in the demand for private health insurance".HealthEconomics 17: 317-334.
Einav, Liran., Finkelstein, Amy.and Levin, Jonatham 2010." Beyond Testing: Empirical Models of Insurance Markets".The Annual Review of Economics 2: 311–36.
Ettner, Susan L. 1997. "Adverse selection and the purchase of Medigap insurance bythe elderly".Journal of Health Economics 16:543-562.
Eugene, D .Hahn 2002.ProbitAndlogit models .Difference in the Multivariate Realm,2-13.
Greene, William H.1993.Econometric Analysis, New York, Macmillan.
Greene, William H.2003. Econometricanalysis,fifth edition,new York university, 736-740.
Long, Scott 1997. Regression model for categorical and limited dependent variables. Thousand Oaks , CA: Stage publication,356-384.
Long, Scott and Freese, Jeremy 2001. Regression model for categorical and limited dependent variables using stat. aSTATA Press Publication, STATAcorporation, College Station, Texas.
Perry, Craig Williamand Rosen, Harvey S. 2004. The self-employed are less likely to have healthinsurance than wage earners. So what? In D. Holtz-Eakin& H.S. Rosen (eds),Public Policy and the Economics of Entrepreneurship. Cambridge, MA: MITPress.
Rothschild, Micheal. andStiglitz, Joseph, E. 1976. "Equilibrium in competitive insurancemarkets: An essay on the economics of imperfect information". Quarterly Journalof Economics, 90(4): 629-49.
Smith, James P. andKington, RaynardS. 1997.Race, socioeconomic status, and health in latelife.In L. Martin and B. Soldo (eds.), Racial and Ethnic Differences in the Healthof Older Americans. National Academy Press: Washington, DC.
Vukina, Tomislav. andNestic, Danijel. 2008. "Asymmetric Information in Health Insurance: Some Preliminary Evidence from the CroatianState-Administered Supplemental Plan". Research Paper, Economic trend and Economic policies, 115