تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

2 استادیار، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

چکیده

بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمیتوان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعهای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیتّ این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر توسعه مالی و نا اطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب آسیاسی در طی دوره زمانی 2010-1980می باشد. برای تحلیل از الگوی اقتصاد سنجی توسعه - مالی به پیروی از رنسیر و لویزا (2006 )، و از یک مجموعه داده های تابلوئی و نیز از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در بلند مدت باعث رشد اقتصادی می شود. اما تکانههای ناشی ، از شاخص عمق  مالی(شکنندگی مالی)  تاثیر منفی بر رشد اقتصادی میگذرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact on economic growth, development and financial uncertainty in Selected Asian Countries

نویسندگان [English]

  • M. Jafari Tady 1
  • M. Rajabi 2
1 A doctoral student in agricultural economics, Shiraz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics
2 Professor of Agricultural Economics, Shiraz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics
چکیده [English]

The efficient and strong  financial markets are assumed the main part of economic. Without having an efficient finance could not attain to financial development. In fact the turnover of optimal economic in every society is depended on to two part of real and finance is strong  and efficient. The activity of both parts is accounted the necessity and sufficient condition for  and economics system. With regard to financial liberalization and openness and the impact of financial development is the most topic important of economics policy. based on  impact  achieving economics growth and maintaining an economy without dependence to foreign countries this study is besides on examining the assumption that developing  the trade and financial development cause economic growth and the impact of financial volatility is decreasing economic growth in selected Asian countries during 1980-2010. In order to finding the best solution in the way of economic policy to economic growth. Therefore the econometrics approach is based on Ranceier and loayza (2006) in panel data and generalized method of moments (GMM) approach. The empirical results show that financial development has growth impact while the shocks of financial depth(financial fragility) has negative impact on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Economic Growth
  • Financial Fragility
اخباری، محمد،"مروری بر وضعیت ژرفای )عمق( مالی ایران، روند، تیر ، 4915 ، شماره 11
خلیلی عراقی، مریم،"عوامل موثر بر سرکوب مالی و سلسله مراتب تاثیر ، پژوهش های اقتصادی ایران
بهار 4911
راستی، محمد، "تعیین سطحبندی و رتبهبندی توسعه مالی ونوع سیستم مالی در میان کشورهای عضو
.91 ، گروه دی هشت"، بررسیهای بازرگانی ، 4911
صادقی، سید کمال، ابراهیمی ، سعید ، کیانی، سیمین ، "رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران،
- . 4952 4911 ("، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه ، بهار ، 4934 (
نادری ، مرتضی ،" توسعه مالی بحران های مالی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران "،
- 91 62 ،4912،45
یوسفی ، محمد قلی، مبارک، اصغر، "بررسی مقایسه ای تأثیر آزاد سازی مالی و تجاری بر رشد اقتصادی
- .4 21 ، 4911 ، 9، و توسعه مالی ایران" ، فصلنامه اقتصاد مقداری )بررسی اقتصادی سابق(، 5
Beck, T., Loayza, N., Levine, R., 2000. “Financial intermediation and growth: Causality and cause” , Journal of Monetary Economics, 46, 31-77.
Beck, T. & R. Levine, 2004. Stock Markets, Banks and Growth: Panel Data. Journal of Banking & Finance, 28(3): 423-442.
Baltagi,B., Demetriades, P., Law, S. H, 2008, “Financial Development and Openness: Evidence from panel data”, Journal of Development Economics.
دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی/ بهار و تابستان 4931 / سال چهارم/ شماره اول
13
Bekaert, G., C.R. Harvey & C. Lundblad 2005. Does Financial Liberalization Spur Growth?. Journal of Financial Economics,77(1): 3-55.
Choe, C & I.A. Moosa. 1999. Financial System and Economic Growth: the Korea Experience. World Development, 27(6): 1069-1082.
Christopoulos, D & E.G. Tsionas. (2004). Financial Development and Economic Growth: Evidence from Panel Unit Root and CointegrationTests. Journal of Development Economics, 73 (1): 55-74.
Dell Ariccia, Giovanni, Robert Marquez.,2004. “Information Bank credit Allocation”, Journal of Financial Economics 72, 185-214.
Demirguc-Kunt, A & R. Levine. 1996. Stock Market Development and Financial Intermediaries: Stylized Facts. The World Bank Economic Review, 10(2): 291-321.
Federici, Daniela., Caprioli, Francesco., 2009. “Financial development and growth: An empirical analysis”, The Journal of Economic Modelling 26, 285–294.
Gaytan, Alejandro, and Romain Ranciere 2003. "Banks, Liquidity Crises and Economic Growth."M imeo, InternationalM onetaryF und and University of de Mexico.
King, Robert., Levine, Ross., 1993a “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right”, The Quarterly Journal of Economics, 108, 3, 717-713.
King, Robert, and Ross Levine., 1993b. “Financial Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence." Journal of Monetary Economics 32, 513-542.
Lagunoff, Roger, 2001“A Model of Financial Fragility”, Journal of Economic Theory 99, 220_264.
Loayza,norman,.Ranciere, Romain., 2006. “Financial Development, Financial Fragility, and Growth”, Journal of Money Credit and Banking, 38, 4, 1051-1076.
McKinnon, Ronald I., , 1973. “Money and Capital in Economic Development” Washington, DC: Brookings Institution.
Nazmi, Nader.,(2005) . “Deregulation, financial deepening and economic growth: The case of Latin America”, Journal of The Quarterly Review of Economics and Finance, 45 , 447–459.
Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R., 1999. "Pooled mean group estimation of dyna-mic heterogeneous panels". Journal of the American Statistical Association, Vol.94, PP.621–634.
Pedroni, P., 1996. "Fully modified ols for heterogeneous cointegrated panels and the case of purchasing power parity". Indiana University working papers in Economics, No. 96–020.
Rousseau, P. & D. Vuthipadadorn, 2005, "Finance, Investment and Growth: Time SeriesEvidence from 10 Asian Countries", Journal of Macroeconomics, Vol. 27.
Schumpeter, Joseph A ,1911., The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press).
Shaw, E. S. 1973, "Financial Deepening in Economic Development", New York: Oxford University Press.
Susan, Feng Lu 2009. “The Effectiveness of Low, Financial Development, and Economic Growth in a Financial Represion: Evidence from China”, World Development, 37, (4): 763-777.
Wynne, Jose. 2002. “Information Capital, Firm Dynamics and Macroeconomic Performance.” Mimeo, Duke University.