تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL)

نویسندگان

1 دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه آتاتورک، اورزوروم، ترکیه

2 دانشجوی دکتری سیاستهای اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجبشیر، عجبشیر، ایران

3 دانشجوی دکتری بازاریابی و مدیریت تولید، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجبشیر، عجبشیر، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی( ARDL ) می باشد. دراین راستا تأثیر متغیرهای دیگر مانند درآمد واقعی سرانه (بعنوانشاخص توسعه اقتصادی)، درجه شهرنشینی، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، نسبت وابستگی به عنوان شاخصهای ساختار اجتماعی و اقتصادی ( و نرخ ارز، نیز بر درآمدهای مالیاتی بررسی گردیده اند. آزمون پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته نشان داده شده است. بر اساس نتایج این آزمون، سری های زمانی مورد استفاده در الگو دارای ویژگی I(0) و I(1) هستند. در این تحقیق از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی ) ARDL ( و روش حداقل مربعات بین تفاضل مرتبه اول ویا بیشتر برای فاصله زمانی 4931 4911 استفاده - شده است. نتایج برآوردها نشان دهنده گرایش الگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلند مدت است. در ضمن شاخص جهانی سازی اثر مثبت بر نسبت های مالیات کل در تولید ناخالص داخلی و مالیات بر تجارت در تولید ناخالص داخلی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact on economic growth, development and financial uncertainty in Selected Asian Countries

نویسندگان [English]

  • K. Karabulut 1
  • A. Shahinpour 2
  • B. Shadizali 3
1 Ataturk university, Faculty of administration and economic sciences
2 Department of Economics, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir, Iran
3 Department of Economics, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir, Iran
چکیده [English]

The efficient and strong  financial markets are assumed the main part of economic. Without having an efficient finance could not attain to financial development. In fact the turnover of optimal economic in every society is depended on to two part of real and finance is strong  and efficient. The activity of both parts is accounted the necessity and sufficient condition for  and economics system. With regard to financial liberalization and openness and the impact of financial development is the most topic important of economics policy. based on  impact  achieving economics growth and maintaining an economy without dependence to foreign countries this study is besides on examining the assumption that developing  the trade and financial development cause economic growth and the impact of financial volatility is decreasing economic growth in selected Asian countries during 1980-2010. In order to finding the best solution in the way of economic policy to economic growth. Therefore the econometrics approach is based on Ranceier and loayza (2006) in panel data and generalized method of moments (GMM) approach. The empirical results show that financial development has growth impact while the shocks of financial depth(financial fragility) has negative impact on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Economic Growth
  • Financial Fragility
تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و « ، ابریشمی حمید، محسن مهرآرا و رضا محسنی 4915
- .426 35 ،11 ، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، 41 ،» واردات
بررسی « ، اکبریان، رضا، علی قائدی و رضا وهام 4916 رابطه ی آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی در
- 22 4 ،9 ،1 ، فصلنامه بررسی های اقتصادی، 4916 ،» ایران
بررسی عوامل مثثر بر سطح وصول « ، پورمقیم، سیدجواد، معصومه نعمت پور و میرحسین موسوی 4911
- .411 464 ،) 2)پیاپی 41 ، پژوهشنامه اقتصادی، 5 ،» درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران
تشکینی، احمد 4911 ، اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit ، تهران، مثسسه فرهنگی هنری
دیباگران تهران.
اثر مالیات بر رشد اقتصادی: مروری بر « ، جعفری صمیمی، احمد و علیرضا حسن زاده جزدانی 4911
- .61 11 ،2 ، پژوهشهای اقتصادی، تابستان و پاییز ، 4 ،» تحلیلهای نظری و تجربی
تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای « ، گرجی، ابراهیم و معصومه علیپوریان 4915
- .219 411 ،11 ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 41 ،» عضو اوپک
درسهایی از روند اصلاحات مالیاتی در جهان: مطالعه موردی « ، گیلک حکیم آبادی، محمدتقی 4919
- . 49 )ویژه اقتصاد(، 451 423 ، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 1 ،» ایران
تحلیل مقایسهای آثار توزیعی مالیات بر درآمد در اسلام و نظام « ، گیلک حکیم آبادی، محمدتقی 4913
- .221 413 ، مجله تحقیقات اقتصادی، 51 ،» مالیات بر درآمد در ایران
مالک، محمدرضا 4911 ، جهانی شدن اقتصاد از رؤیا تا واقعیت، تهران، کانون اندیشه جوان.
پژوهشنامه ،» اثر درآمدهای مالیاتی دولت بر رفاه اجتماعی ایران « ، مجتهد، احمد و اعظم احمدیان 4916
- . 4)ویژه نامه مالیات(، 14 15 ، اقتصادی، 1
فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی، سعید ،» جهانی سازی و توسعه مالی « ، میشکین، فریدریک، اس، 2113
- .241 434 ،53 ، عیسی زاده، 43
Agbeyegbe, Terence D., Janet Stotsky and Asegedech WoldeMariam 2006, Journal of Asian Economics, 17, 261–284.
Baunsgaard, Thomas and Michael Keen 2010, “Tax revenue and (or?) trade liberalization”, Journal of Public Economics, 94, 563–577.
Farazmand, Hassan and Mansoor Zarra Nezhad, 2006, “Investigating the Quantitative Effect of Trade Liberation on Export Supply of Agriculture Sector: Export of Fruit and Its Dried Products in Iran”, Quarterly Journal 1 of Economic Review, 3 ,1, 3-23.
Khattry, Barsha And J. Mohan Rao, 2002, “Fiscal Faux Pas?: An Analysis of the Revenue Implications of Trade Liberalization”, World Development, Vol. 30, No. 8, pp. 1431–1444.
)ARDL( 66 تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی
Lucke, Bernd, 2001, “Fiscal Impact of Trade Liberalization: The Case of Syria”, Working Paper, No. 5, D- 20146.
Mujumdar, Sudesh, 2003, “Rvenue Implications of trade liberalization under imperfect competition”, Economics letters,82, 83-89.
Mushtaq, Sumera, Khuda Bakhsh And Sarfraz Hassan, 2012, “Estimating Impact of Trade Liberalization on Tax Revenue in Pakistan”, Journal Of Agriculture & Social Sciences, 8, 4, 148-150.
Nwosa, P.I., M. O. Saibu and O. O. Fakunle, 2012, “ The Effect of Trade beralization On Trade Tax Revenue in Nigeria”, African Economic and Business Review, Vol.10, No.2, 28-43.