تحلیل اثر رهیافت پولی بر تراز پرداخت ها در ایران

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز

چکیده

بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه با کسری تراز پرداخت ها روبرو هستند و در اقدامات پولی خود با مشکلات بسیاری مواجه می شوند و همین مسئله سوالات بسیاری را برای مقامات پولی به وجود می آورد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه و با بکار گیری روش ARDL اثر رهیافت پولی بر تراز پرداختها برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگر چه رابطه بین نرخ رشد GDP با خالص ذخایر خارجی و همچنین رابطه نرخ بهره با خالص ذخایر خارجی منطبق بر رهیافت پولی تراز پرداخت هاست و مقامات پولی از کانال های مذکور می توانند بر تراز پرداخت ها اثر گذار باشند، لیکن رهیافت پولی به تراز پرداخت ها برای ایران طی دوره مورد بررسی صدق نمی کند و از این رو تراز پرداخت ها در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست، بنابراین عدم تعادل تراز پرداخت ها تنها بوسیله اقدامات مقامات پولی اصلاح نمی شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach

نویسندگان [English]

  • H. Asghar Pour 1
  • Zeinab Jammeh Shoorani 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Commerce, University of Tabriz
2 Master of Economics, Department of Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The main propose of this research is the survey of affecting globalization on tax revenue in Iran by Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach. So other variables such as real per capita income (as an indicator of economic development), degree of urbanization, the share of agriculture in gross domestic product, dependency ratio (as an index of social and economic structure) and exchange rate, effects on tax revenue have been investigated. Stationary test of variables in the model is shown based on adjusted Dickey – Fuller. For the results of this test, the time series used in this model are characteristics I(0) and I(1). In this study, the pattern Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and the method of least squares for first or more order differencing is used. Dynamic model estimation results indicate a tendency towards long run equilibrium model. Additionally, globalization has positive effect on the proportion of total tax and the tax on trade in GDP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • trade liberalization
  • tax on trade
  • ARDL
  • tax revenue
شاکری، عباس، ) 4911 (، نظریه ها و سیاست های اقتصاد کلان، جلد اول، انتشارات پارس نویسا، تهران.
شهابی، ربابه، ) 4914 (، روش پولی بررسی تراز پرداخت های خارجی، پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشکده شهید بهشتی، تهران.
کازرونی، علیرضا و فشاری، مجید، ) 4913 (، "تاثیر صادرات صنعتی بر محیط زیست ایران"، فصل نامه
- پژوهش های بارزرگانی، شماره 55 ، تابستان، صص 419 242
مطیع، سهراب، ) 4916 (، نگرش پولی به تراز پرداخت های ایران طی سال های 4911 4919 ، پایان نامه -
کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشکده شهید بهشتی، تهران.
نصرالهی، محمد، ) 4912 (، الگوی شبیه سازی تراز پرداخت ها، درآمد وسطح قیمت در اقتصاد ایران با
نگرش پولی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
نوفرستی، ،) محمد ) 4911 ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، موسسه خدمات فرهنگی رسا،
چاپ اول، تهران.
Alawode, AA.1997.Some criticisms of the monetary approach to the balance of payments. Economia internazionale, 50(1):13–25.
Dhliwayo, R. 1996. The balance of payments as monetary phenomenon: An econometric study of Zimbabwe’s. experience African economic research consortium Research Paper 46
Dornbusch, R. 1971. Notes on growth and the balance of payments. Canadian journal of economics, 4:389–395.
Duasa, Duasa, 2007, The Malaysian balance of paymen: Keynesian approach versus monetary approach, working pape
دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی/ بهار و تابستان 4931 / سال چهارم/ شماره اول
14
Frenkel, JA.1971.A theory of money, trade and the balance of payments in a model ofaccumulation. The journal of international economics, 2:158–187.
FN Fleermuys,2005,The balance of payment a monetary phenomenon: An econometrics study of Namibia,Dea researcher discussion paper, Number 72
Howard, M & N Mamingi. 2002. The monetary approach to the balance of payments: Anapplication to Barbados. The Singapore economic review, 47(2) :213–228.
Johnson, HG.1977. The monetary approach to the balance of payments: A non-technical guide. Journal international economics, 7:251–268.
Mundell, RA. 1968. International economics. London: Macmillan. Wilford, DS & WT Wilford. 1978.On the monetary approach to the balance of payments: The small, open economy.The journal of finance,XXXIII(1):319-323.
Raghavan,Vedapuri.Sunder, 1995,Two essay inter- national macroeconomics: Monetary approach to the balance of payment and exchange rate, working paper, Washington state university Department of Economic
Thirlwall, A. P.1982. Balance of Payments Theory and the United Kingdom Experience. The Macmillan Press Ltd., London
Umer,Mohammad et all, 2010,The Balance of Payments as a Monetary Phenomenon:Econometric Evidence from Pakistan, International Research Journal of Finance and Economics