تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

بخش مسکن در اقتصاد از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و همواره یکی از نیازهای ضروری خانواده­ها محسوب می‌گردد. در اقتصاد ایران همواره شاهد شکاف مابین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مسکن طی چند دهه اخیر می‌باشیم. از اینرو جهت تامین مسکن و ساختمان اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف مابین عرضه و تقاضای مسکن و ساختمان در ایران در راستای مهار رشد قیمت مسکن، می­بایست به بررسی علمی عوامل تعیین­کننده­ی عرضه و تقاضای این بخش پرداخت. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران، طی دوره زمانی 1389- 1368 است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که علی­رغم بهبود میزان سرمایه­گذاری در بخش مسکن و ساختمان طی برنامه­های توسعه اقتصادی، به دلایل متعددی از قبیل: سهم بسیار کم سرمایه‌گذاری بخش دولتی در تولید و عرضه مسکن به همراه گرایش کم بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، نامتناسب بودن قیمت مسکن و تسهیلات اعطایی بانک‌ها با توان اقتصادی خانوارها، سوء مدیریت در تجهیز و هدایت نقدینگی بخش، عدم کنترل و نظارت صحیح در بازار زمین، مقطعی بودن سیاست‌گذاری­ها توسط متولیان بخش سرمایه­گذاری در بخش مسکن و ساختمان متناسب با نیاز جامعه نبوده و هنوز شکاف زیادی مابین عرضه و تقاضای مسکن و ساختمان در کشور وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Affecting Investment In Housing and Construction in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Shahabadi 1
  • M. Ganji 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Social Science, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Faculty of Economics and Social Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The housing sector in the economy has had a special place and has always been considered as one of the urgent needs of families. In Iran, these has been a gap between supply and demand of housing and it’s price has increased over the past few decades. In order to inhibit the growth of housing prices and also to provide housing for various strata of society and reducing the gap between supply and demand of housing in Iran, a scientific review of the determinants of supply and demand in this sector is sequired. The aim of this study was to investigate the determinants of investment in housing and construction sector, during the period of 1989 to 2007 in Iran. The results suggest that despite the improvement of investment in housing and construction sector, during economic development plans, investment in housing and building has been sufficient and there is still a large gap between supply and demand of housing and buildings in the country, for many reasons such as low share of public sector investment in the production and supply of housing and  low tendency of the private sector and co-operative, for housing investment

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • Housing
  • credit facilities
  • Iran
بان، ح 1388. "پایه مالیاتی REIT ها، مالیاتی نوین در بازارهای مسکن و سرمایه"، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، شماره هفتم، صص184-155.
سامتی، م و صامتی، م و شیرانی فخر، ز 1387. "بررسی اثر کسری بودجه دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان" فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره 5، شماره 1، صص 158-135.
سلیمی فر، م و قوی، م 1381. "تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 13، صص170-135.
عباسی نژاد، ح و یاری، ح 1386. "بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 81، صص158- 139.
عسگری، ح و چگنی، ع 1386. "اثر تسهیلات اعطایی مسکن بر توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی"، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره 41، صص42-25.
کازرونی، ع و ابقائی، ف 1387. "بررسی تاثیر مخارج مصرفی و سرمایه­ای دولت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران (84- 1350)"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هشتم، شماره1، صص20-1.
کیانی، ب، نیکو، م و رزمی، ب 1388. "تحلیل داینامیکی بازار مسکن شهر تهران"، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره های 43 و 44، صص 121- 93.
مرادپور اولادی، م، ابراهیمی، م و عباسیون، و 1387. "بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، صص 176ـ159.
نظری، ع و سوری، د 1388. "بررسی حباب قیمتی در بازار مسکن ایران"، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره های 43 و 44، صص 91-63.
Chen, J and Zhu, A. 2008. “The Relationship between Housing Investment and Economic Growth in China: A Panel Analysis Using Quarterly Provincial Data,” Working Paper, Department of Economics, Available At: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:128349/fulltext01‏.
Pollakowski, H. 2003. “Rent Control and Housing Investment: Evidence from Deregulation in Cambridge, Massachusetts,” Journal of Housing Economics, No. 36, Available At: www.manhattan-institute.org/pdf/cr36.pdf‏.
Saiz, A. 2010. “The Geographic Determinants of Housing Supply,” Quarterly Journal of Economics,Available At: www.real.wharton.upenn.edu/ /.../geographic%20determinants.pdf.