عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل (نمایندگی های بیمه دانا شهرستان بابل)

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بابل، بابل، ایران

چکیده

از آنجا که صدور بیمه نامه­های اتومبیل و خسارت پرداختی به بیمه­گذاران از حجم بالایی در بازار بیمه ایران برخوردار است، مطالعه و شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل اهمیت ویژه ای دارد. از همین رو هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل بر اساس اطلاعات بدست آمده از نمایندگی های بیمه دانادر شهرستان بابل در سال1391 می باشد. با توجه به ماهیت کیفی متغیر وابسته از مدل لوجستیک جهت تخمین الگوی تحقیق بر اساس یک نمونه 330 تایی تصادفی ساده از بیمه گذارانی که اتومبیل خود را بیمه بدنه کردند استفاده شده است. در این رابطه نتیجه گرفته شد که جنسیت و نوع استفاده از وسیله نقلیه از نظر آماری تاثیر معنی دار بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل دارند، بطوریکه در صورت زن بودن راننده احتمال تصادف(ریسک بیمه) کاهش و چنان چه وسیله نقلیه شخصی باشد احتمال تصادف افزایش می­یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affecting Factors on the Risk of Car Body Insurance (Dana Insurance Agents of Babol)

نویسندگان [English]

  • N. A. Yadollahzadeh Tabari 1
  • F. Nazari 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran
2 M.A. Graduate, Department of Economics, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran
چکیده [English]

Since the issuance of auto insurance and claims paid to insurer is large, study and identification of the most important factors affecting the risk of autobody insurance is important. The aim of this study was to investigate the affecting factors on the risk of auto body insurance in Dana Company at Babol City in the year 2012. Due to the qualitative nature of the dependent variable, for the analysis a logistic model and the data of a simple random sample of 330 insurance buyers were used. The result showed that gender and  type of vehicle have statistically significant effect on auto insurance risk. So if buyer is a female, the probability of accident will decrease and if a vehicle is privately owned,  the risk of accident will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance risk
  • body Insurance
  • logistic model
حنفی زاده، پیام، رستخیز و پایدار، ندا 1390،" مدلی جهت دسته بندی ریسکی مشتریان بیمه بدنه اتومبیل براساس ریسک با استفاده از تکنیک داده کاوی مورد مطالعه: بیمه بدنه اتومبیل در یک شرکت بیمه ای"، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 102، ص55.
خاکی، علی منصور و نجف، پویا1390،"کاربرد مدل پروبیت در تعیین عوامل موثر در وقوع تصادفات با اشیاء ثابت با توجه به جنسیت رانندگان"، فصلنامه مهندسی ترافیک، شماره 47، ص22.
رستمی، حمیدرضا 1376 ،" نقش عوامل ایجادکننده ریسک در قیمت گذاری بیمه بدنه اتومبیل" ، نشریه اقتصاد: پژوهشنامه بیمه، شماره48 ، ص87.
عرب مازار، عباس و روئین تن، پونه1385،"عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی: مطالعه موردی بانک کشاورزی"، نشریه: اقتصاد- جستارهای اقتصادی، پائیز و زمستان 85، شماره 6، ص65.
کشاورز حداد، غلامرضا و امیرخانلو، منیره 1390،" اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران"،مجله نامه مفید ، شماره 87
موسوی سجاد، سیده حمیده و راغفر، حسین 1389،" اطلاعات نابرابر و کارایی در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران"، فصلنامه صنعت بیمه ، شماره 2، ص74.
Baker, Tara Kelley., Falb, Timothy., Voas, Robert., and Lacey, John.,2003, “Older women drivers: Fatal crashes in good conditions”, Journal of Safety Research, Vol. 34, Issue 4, p.403
Hosmerw, David,. Lemeshow ,stanly ., 1989,”Applied logistic regression, John Wiley and Sons” .p.68
Kremslehner, D., Muermann, A., 2013,”Asymmetric Information in Automobile Insurance: Evidence from Driving Behvaior”, Economic Planning Sciences, Vol.37,  p.20
Mannering, Fred L., 1993,”Male/female driver characteristics and accident risk: Some newevidence”,Accident Analysis & Prevention, Vol. 25, Issue 1 .p.82.
Massie, Dawn L., Kenneth, L., 1995,” Campbell and Allan F. Williams, Traffic Accident involvement rates by driver age and gender”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 27, p.85.