رتبه بندی 8 کلان شهرهای ایران از لحاظ سطح توسعه AHP و طبقه بندی 1390

نویسندگان

1 دانشیار گروه علمی اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان عوامل مختلفی را جهت توسعه اقتصادی یک کشور بر شمرده‏اند. از جمله توجه به توسعه منطقه‏ای و لزوم توزیع متناسب منابع جهت رشد همگون مناطق مختلف یک کشور می باشد. پژوهش حاضر رتبه‏بندی هشت کلان­شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم، کرج، تبریز و اهواز برای سال 1390 و از لحاظ پنج شاخص اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، مسکونی و ساختمانی، بهداشتی و درمانی و‏‏ تجهیزات شهری می‏باشد. جهت این امر از دو روشتاکسونومی عددی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کمک گرفته شده است.نتایج روش تاکسونومی نشان می‏دهد که کلان‏شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، قم، شیراز و اهواز به ترتیب از بیشترین سطح توسعه و نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن است که کلان‏شهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، شیراز، قم و اهواز به ترتیب از سطح توسعه بالاتری برخوردار می‏باشند. همچنین در تمامی شاخص‏ها کلان‏شهر تهران از بالاترین رتبه برخوردار بوده است. با توجه به شاخص‏های اقتصادی، کلان شهر قم؛ با توجه به شاخص‏های فرهنگی و آموزشی، تبریز؛ با توجه به شاخص‏های مسکونی و ساختمانی، اهواز؛ با توجه به شاخص‏های بهداشتی و درمانی، اهواز ؛ و با توجه به شاخص‏های تجهیزات شهری، کلان‏شهر قم از جایگاه پایین‏تری برخوردار بوده‏اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Eight Metropolitan Cities of Iran in Terms Level of Development AHP and 2011 classifiction

نویسندگان [English]

  • A. Monsef 1
  • M. Sameti 2
  • M. Mousavi Madani 3
1 Associatet Professor of Economics, Payamenour University
2 Associate Professor of Economics, Esfahan University, Isfahan, Iran
3 M.A in Economics, Payamenour University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Economic growth and development has been important to economists. Every economist has mentioned different elements for economic growth. One of these elements is paying attention to regional development and the necessity of appropriate distribution of resources in order to equally develop all regions of a country. These indexes have been categorized into five categories as the following: Economic, cultural and educational, construction and housing, hygiene and treatment, and urban facilities indexes; This study has been done in 2011. To do this study, two methods of numerical taxonomy and the process of hierarchy analysis have been applied. The results obtained from the method of taxonomy show that metropolitan cities, Tehran, Isfahan, Tabriz, Karaj, Mashhad, Qom, Shiraz, and Ahvaz are the most developed cities in Iran, respectively. The results obtained from the process of hierarchy analysis show that metropolitan cities, Tehran, Isfahan, Karaj, Mashhad, Tabriz, Shiraz, Qom, and Ahvaz are the most developed cities in Iran, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental
  • metropolitan cities of Iran
  • Numerical Taxonomy
  • process of hierarchy analysis
Asayesh, h. ,1997, "basics and methods of regional planning", journal of Payamenoor university.
Ebrahimzade, I. and sharifikiya, M. ,2003, “arrangement and planning for outspread villages”, journal of geography and development. No 1.
Ejlali, P. ,1994, “regional analysis and ranking of residences", publication of managemant and planning organization, Tehran.
Esmaeilzadeh, H. ,2003, “systematic approach in urban planning”, journal of geography training growth.
Aslani, H. ,1994, “planning for spatial development of BIJAR city", Thesis of M.A degree ,SHahid beheshti university.
Akbari and Zahedi. ,2008, “application of multi indicators ranking and deciding methods”, municipal organization , Tehran.
Babakhani, M. ,2008, “economic development, inequality of incomes and health in Iran: 1976-2006”, journal of social welfare, No.
Beheshti, M. ,2004, “economic development of Iran”, publication of Tabriz university.
Taghavi, N. ,1999, “sociology of countries”, publication of Payamenoor university.
 Jabbari, F. ,2000, “ranking of industry according to economic indicators with AHP method”, thesis of M.A degree, Tehran university, Tehran.
Hekmatniya, H. and Mousavi, M. ,2004, “analysis of development levels of changes and regional inequalities in Yazd province”, journal of geography and development, No.3.
Rahmani, T. ,2005. “Macroeconomics”, publication of Baradaran, Tehran, pp 196.
Rezvani, M. ,2004, “analysis of undevelopment levels of villages in Sanandaj city”, journal of geography and development, No. 3, university of Mashhad.
Ziari, Zanjirchi and Sorkhkamal. ,2010, "analysis and ranking of developing degree of Khorasan razavi cities with topsis method", journal of geographic researches, pp 17-33, 42.
      Ziari, K.,1999, "basics and methods of regional planning", publication of Yazd university.
Soltanpanah, Faroghi and Golabi. ,2010, "compare of multi indicator decision making techniques for ranking of countries according to human development level", journal of knowledge and technology, pp 2,12-26
      Oloumi, S. ,2010, "ranking of financial preparation methods for modernization of old urban structures: Esfahan city", thesis for M.A degree, university of Esfahan.
 Farid, Y. ,1989, "geography and knowing cities", first edition, publication of Tabriz university.
      Friedman, J. ,1994, "development of villages and cities", translated by Kiavand, A., management and planning organization, Tehran.
Gharebaghian, M. ,1994, "growth and development economics", first volume, Ney publication, Tehran.
Moazzezi.M and Shobeyri. ,2011, "defining of developing degree of Esfahan cities with taxonomy technique", journal of regional and urban researches and studies, no.8.
Mazaheriniya, Sh. ,2005, "evaluation of capability and balance of Esfahan areas in urban services", thesis of M.A degree, university of Esfahan.
Monfarediyan, M. ,2007, "ranking of urban areas of Shiraz according to developing degree", thesis of M.A degree, university of Esfahan.
AlHassan, R, M. ,2007, Regional Disparities In Ghana: Policy Option and Public Investment Implication, University of Ghana, Xinshen Diao, International Food Policy Research Institute.
Azika M ,1985, An Introduction to Sociology of Countries Development, Information Publication, Tehran,.
Bhatia,Y,K, Rai, S,C,2004, Evaluation of Socio-Economic Development is Small Areas, New Dehli..
Bozbura,T,2007,  Prioritization of human capital measurement indicators using fuzzy AHP, Expert Systems with Applications, Vol. 32 No.4, pp.1100-12.
Hall, P. ,1992, Urban Regional Planning, 3rd ed, London and New York.
Prioritize Project in Portfolio.PMI Global Congress, North America, Washington – Dc, Eua.