تبیین مکانیسم سرایت تلاطمات بین بازار های بورس ؛ ( مطالعه موردی بورسهای نیویورک، لندن، توکیو و تهران)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد، تبریز

2 استادیار و موسسه عالی نبی اکرم(ص)، تبریز

چکیده

در عصر حاضر بازارها محدود به مکان جغرافیایی خاصی نیستند و اهمیت این مساله در اتخاذ تصمیمات اثر بخش تر فعالان اقتصادی نمود پیدا می کند زیرا بازار های مالی جهانی اغلب راهنمای با ارزشی برای بازار های داخلی و خارجی بشمار می آیند . در این تحقیق، چگونگی مکانیسم تاثیرات تلاطمات بازده بازار های سهام  نیویورگ ، لندن و توکیو بر بازار سهام تهران در بازه زمانی (۱۵ ژانویه ۱۹۹۹ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ ) با استفاده از مدل خود رگرسیون نا همسان واریانس شرطی چند متغییره مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.تاثیر تلاطمات بازار های سهام نیویورگ،توکیو و لندن بر بازار سهام تهران از لحاظ آماری معنادار و تایید شد. همچنین نتایج بدست امده  حاکی از اثر پذیری تمام بازار های سهام مورد مطالعه از تلاطمات با وقفه خود می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mechanism Explaining the Volatility Spillover Among Stock Markets; (Case of New York, London, Tokyo and Tehran Stock Markets)

نویسندگان [English]

  • A. Talebpour Abasabad 1
  • A. Satari 2
1 M.A. student, Department of industrial manageme, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Nabi Akram Institution, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Markets are not limited to a specific geographic location. This leads to better decisions marketing by active economic indiviuals. World markets are valuable for guiding local markets. In this paper, the effect of the interaction among stock matkets of New York, London and Tokyo on Tehran stock market in January 15, 1999 to January 15, 2015 will be investigated. For the analysis, multivariable asymmetric variances model was used. The result showed that the effects of New York, Tokyo and London stock market on Tehran stock market were statistically significant. Also, all of the stock markets under study were affected by their lagged volatilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock market
  • New York
  • London
  • Tokyo
  • Tehran
Bollerslev.T.and Engle,R.F.and Wooldridge, J.M.,1998, “A Capital Asset pricing Moel with Time Varning Covariance”, Jornal of Bolitical Econamy, 96, pp:116-138
Brock, C.,2008, Introductory econometrics for finance, combridge university press.
Engle, F. R. ,2002, Dynamic conditional correlation.a simple class of multivariate GARCH modelsJornal of Business and Economic statistics.20, pp:339-350
Fischer, Stanley ,1999, ‘Reforming   the International Financial System’, Economic Journal, PP 109, 557–76.
Gelos.R & Sahay. R., 2001, "Financial Marke Spillovers in Transition Economies", Economies of Transition, 53-86.
Hamao, Y., Masulis, R.W., and Ng, V., 1990, “Correlations in Price Changes   and Volatility across International Stock Markets,” The Review ofFinancial Studies, 3, 281-307.
Hunter, Kaufman & K., 1999, "The Asian       Financial       Crisis:        Origins, Implications,   and   solutions.    Dordrecht: Kluwer Academic.
Lediot,o.and Santa clear,p,Wolf,M., 2003, Flexible Multivariate GARCH modeling with an Application to International stock markets.Review of Economics and  statistics, 85, 735-747
Leonidas Sandoval Junior, Italo De Paul, 2011, Correlation of financial markets in times of crisis,Edwards, Sebastian,  (2000),  "contagion", working paper.
Li, H. Majerowska, E.,2008, Testing stock market ages for Poland and  Hungary:  A  multivariate  GARCH  approach, Research in  International    Business and Finance, 22, 247–266
Karunanayake, I and Valadkhani, A., 2009, Modelling Australian Stock Market Volatility: A Multivariate GARCH Approach, University of Wollongong, economics Working Paper Series.
King, M .A, and Wadhwani, S., 1990 ,“Transmission of Volatility between Stock Markets,” The Review of Financial Studies, 3, 5 -33.
Malliaris.A, and Urrutia. J, 1992, "The International   Crash   of   October    1987: Causality Tests, journal of Financial and Quantitative Analyses, 353-364.
Michael Donadell ,2014, The Behavior of International StockMarket Excess Returns in anIncreasingly Integrated World, Emerging Markets and the Global Economy a Handbook 2014, 725–748
Tsay , R. S. ,2002,.Analysis of Financial Time Series .University of Chicago, the wiley - intersience publication.
Yu, J. Hassan, K. ,2006, Global and regional integration of the Middle   East and  North  African (MENA)  stock markets, The  Quarterly  Review of Economics and Finance, 13, 482–504