تحلیل اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان خوزستان

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت فعال کشور یکی از معضلات و مشکلات در سطح کشور بوده است. مشکل بیکاری در استان خوزستان نیز همانند کل کشوردر استان از موضوعات مهم محسوب می­شود. در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان خوزستان می­توان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال­زایی بخش­های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخت. همچنین با محاسبه برخی شاخص­های قابل استخراج از این جداول به تاثیر فعالیت­های اقتصادی در توسعه استان می­توان دست یافت. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که بخش ساختمان و مسکن استان خوزستان از نظر پتانسیل ایجاد اشتغال نقش و جایگاه حایز اهمیتی در بر دارد. با اینکه بخش­های دولتی یا خدماتی توان اشتغال­زایی بیشتری را نسبت به بخش ساختمان و مسکن نشان­داده اند، لیکن قدرت اشتغال­زایی غیرمستقیم آنها محدودتر است با استناد به نتایج حاصل از محاسبه شاخص­های پسین، قدرت انتشار و اشتغال نیز می­توان این بخش را به عنوان بخشی پیشرو در نظر گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Employment Generational Housing Sector and its Role on Economic Development of Khuzestan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • B. Hekmat 1
  • M. Nazari Farsani 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Behbahan Branch, Iran
2 M.A. graduate, Department of Economics, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

In Iran unemployment is one of the economic problem. In Khuzestan provice also unemployment is one of the important economic problem is one of the important economic problem. For explanation about unemployment Input-Output table with the emphasis on housing sector in Khuzestan province is employed. The results showed that constraction and housing sectors in Khuzestan province had a signification effect on employment generation. Although public and service sectors show stronger effect on employment generation than that of constraction sector but,  they have more limited effect on indirect employment generation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Employment
  • Economic Development
اسفندیاری. علی­اصغر، 1377، «تشخیص صنایع کلیدی بر مبنای شاخص پیوند فراز و نشیب در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده سال 1365»، مجله برنامه و بودجه، شماره 25 و 26.
بانوئی. علی­اصغر، یوسفی. محمدقلی، ورمرزیار. حسن، 1373، «بررسی روش­شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای بخش­های اقتصاد ایران» مجله برنامه و بودجه، شماره 33.
بانوئی. علی­اصغر، سال انتشار، «مروری بر جایگاه جدول داده ـ ستانده و جنبه­های مختلف کاربرد آن در اقتصاد ایران» فصلنامه پژوهش اقتصادی شماره 3، دانشگاه علامه طباطبایی.
توفیق. فیروز، سال انتشار، « تحلیل داده ـ ستانده در ایران و کاربردهای آن در سنجش، پیش­بینی و برنامه­ریزی، انتشارات و آموزش انقلاب­اسلامی.
جهانگر. اسفندیار، 1377، «شناسایی فعالیت­های کلیدی اقتصاد ایران در یک برنامه توسعه اقتصادی»، مجله برنامه و بودجه، شماره 31 و 32.
جهانی. محمود، 1384، «بررسی شاخص­های کلان بخش مسکن»، بولتن اقتصاد مسکن، شماره 56.
دشتبان. منیژه، 1374، «برنامه ریزی منطقه­ای به کمک جدول داده ـ ستانده. مطالعه موردی استان کرمان»، پایان نامه، دانشگاه علامه طباطبایی.
دلال­پورمحمدی. محمدرضا، 1385، «برنامه ریزی مسکن»، انتشارات سمت.
زیاری. کرامت­اله، 1378، «اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای»، دانشگاه یزد.
سوری. علی، 1384، «تحلیل داده – ستانده»، انتشارات نور علم.
صباغ­کرمانی. مجید، 1379، « تمرکز نسبی اشتغال در فعالیت­های صنعتی استان­های کشور (کاربرد مدل اقتصاد پایه) »، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 17 زمستان.
صیف. یزدان، 1377، «شناسایی بخش­های کلیدی اقتصاد ایران بر مبنای الگوی داده ـ ستانده»، پایان­نامه دانشگاه تربیت مدرس.
فرجادی. غلامعلی، 1382، «طرح اشتغال­زایی بخش مسکن»، موسسه عالی پژوهش در برنامه­ریزی و توسعه.
فرجادی. غلامعلی، 1386، «بررسی اشتغال­زایی بخش مسکن»، بولتن اقتصاد مسکن، شماره 19 و 20.
فرجی­دانا. احمد، 1366، «پویایی شناسی بخش­های اقتصاد ایران برای تشخیص فعالیت­های کلیدی اقتصاد ایران در یک برنامه توسعه اقتصادی»، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 39.
فیلد. برایان و مک­گرگورگگ. برایان، 1385. «فنون پیش­بینی در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای»،  ترجمه تقی­زاده.
مرکز آمار ایران،1385. سالنامه آماری کشور.
مرکز آمار، 1386، حساب­های منطقه­ای استان.
مرکز آمار،1386، حساب­های ملی.
مرکز آمار، 1387، سالنامه آماری استان.
مرکز آمار ایران، سال انتشار، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گزارش تفصیلی استان خوزستان سالهای مختلف.
 
Cella. G, 1986, The Input – Output Measurement of Interindustry Linkages: A Reply, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.48.
GRIMP, 1993, Input – Output Analysis for Practitioners, An Interactive Input – Output software package, Version 7.1 Users Guide, Department of Economics University of Queensland. Australia.
Guccione, A, 1986, The Input – Output Measrement of Interindustry Linkages:A comment, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 48.
Kaeagiannis. Giannis, Tzouvelekas.Vangelis, Sectoral Linkages and Industrial Efficiency, 1990, : A Dilemma or a Requisition in Identifying Development priorities?
Karen R. Polenske and petros Sivitanides, 1990, Linkages in the Construction Sector, The Annals of Regional Science, Springer VERLAG.
Matts .K. A, Shrestha. C.M, 1991, A new approach to determining sectoral priorities in an econmy: input – output elasticities, Applied Economics ,23,247-254.
Meller. P & Marfan.M, SMALL AND Large Industry, 1981, Employment Generation, Linkage and key Sector, Eeconomic Development and Cultural Change, No 2.