تحلیل وجود تورم در کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل همجمعی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی

2 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه از سوئی به لحاظ توانمندی­ها و ظرفیت­های قابل توجهی که در تأمین مواد غذائی مردم و نیز تهیه مواد اولیه برخی صنایع دارد، از اهمیت وی‍ژه­ای برخوردار است که اقتصاد ایران نیز از این قاعده متثنی نیست. بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش­های عمده اقتصادی کشور تحت تأثیر سیاستها و تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی قرار می­گیرد. در ایران یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه اخیر پدیده تورم بوده است. به این منظور در این مقاله سعی شده است که وجود تورم را در کشاورزی مورد بررسی قرار دهیم. جهت دستیابی به این هدف قیمت­های پرداختی و قیمت­های دریافتی را مورد ارزیابی قرار می­دهیم. با استفاده از سری داده­ها 1349-1389 مربوط به بانک مرکزی و تست همجمعی یوهانسن[1] این نتیجه گرفته شد که قیمت­های دریافتی و پرداختی همجمع­اند. ولی یک رابطه بلندمدت یک به یکی بین قیمت­های دریافتی و پرداختی وجود ندارد، بنابراین تورم در سمت قیمت­های پرداختی به نسبت بیشتر از قیمت­های دریافتی وجود دارد که در این صورت بر کشاورزان فشار هزینه وارد است و برای رفع فشار هزینه در بخش کشاورزی نیاز به دخالت و نظارت دولت بر قیمت­ها است[1]. Johansen

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Iinflation in Agriculture Using Co-integration Analysis

نویسندگان [English]

  • M. Malek 1
  • M. Zibaei 2
1 Instructor, Jahad Keshavarzi Scientific Appliod University, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economic, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Meanwhile in the agricultural sector of developing countries ability and significant capacity in the supply of food and materials to industries is of particular importance, Iran’s economy is no exception. Agricultural sector as one of the major sectors of the economy is under the impact of macro economic policies and decisions. In Iran inflation has been one of the most important economic problems in recent decades. For this purpose, in this paper we examine the existence of inflation in agriculture. To achieve this the paid prices and received prices will be evaluated. Using data series 1970-2010 of the central bank and Johansen co-integration test, it was concluded that the paid prices and received prices are cumulative. But a long-term relationship between paid and received prices are not as a one-to-one type. So inflation on the paid prices is more than the received prices. In that case the cost pressure on the farmers, and remove the cost pressures in the agricultural sector is the need for government intervention and superintend of prices

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation
  • agriculture
  • paid price
  • received price
  • Johansen model
دهدشتی، م. محمدی، ح. دهباشی، و و دهقانپور، ح. (1391). پیش­بینی نرخ تورم و نقدینگی و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 19.
صحرائیان، م. زیبایی، م. (1383). بررسی رابطه علّی بین عرضه پول و سطح قیمت محصولات کشاورزی "مطالعه موردی ایران". اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12 ، شماره 47 .
سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : www.cbi.ir
مقدسی، ر. و فرهادی، ع. (1382). مطالعه تأثیرگذاری سیاست­های پولی و مالی بر بخش کشاورزی (1380-1350). موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی اقتصاد کشاورزی.
نوفرستی، م. (1379). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. تهران. موسسه انتشاراتی رسا.
Dickey, D.A. and W.A. Fuller. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. (1979). Journal of the American Statistical Association 74: 31-427.
Engle, R.F. and D.W.J. Granger. Co-Integration and Error Correction: Representation,Estimation, and Testing. (1987). Econometrica 55:76-251.
Food and Agriculture Organization : www.fao.org
Harris, R.I.D. Using Cointegration Analysis in Econometric Modeling.(1995).  Edinburgh Gate:Prentice-Hall.
Johansen, S. Statistical Analysis of Cointegration Vectors. (1988). Journal of Economic Dynamicsand Control 12:231-54.
Moss, C.B. The Cost-Price Squeeze in Agriculture: An Application of Cointegration. (1992). Review of Agricultural Economics 14:205-13.
Tweeten L.G., and S. Griffin. General Inflation and the Farming Economy. (1976). Stillwater, Oklahoma Agricultural Experiment Station, Research Report P-732.