اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روش AHP

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روشAHP (تحلیل سلسله مراتبی) انجام گرفته است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ستادی و اجرایی بانک مهر اقتصاد در شهر اصفهان است که تعداد 13 نفر از بین آن ها بوسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان دانشگاهی و بانکداری تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Expert Choice11 (جهت انجام تحلیل سلسله مراتبی) وSPSS 23 (جهت محاسبه میانگین) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که معیار سیاست های بانک مرکزی بیشترین سهم، و معیار محدودیت های شرعی و قانونی، کمترین سهم را در تصمیم گیری داراست؛ همچنین نرخ سود پرداختی به سپرده ها با در نظرگرفتن کلیه شاخص ها به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر تجهیز منابع بانکی و کیفیت خدمات کم اثر ترین عامل است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize the Factors Affecting Financial Resources in Bank-e-Mehr-e-Eqtesad Isfahan Province (AHP Approach)

نویسندگان [English]

  • M. Fadaee 1
  • H. Esmaeili 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Payam Noor, Iran
2 MBA financial trends, Islamic Azad University, Isfahan
چکیده [English]

This study aimed to prioritize the Factors Affecting Financial Resources in Bank Mehr-e-Eghtesad Isfahan using the analytic hierarchy process (AHP) was performed. The study’s sample involved 13 executives & staff managers of Bank Mehr-e-Eghtesad of Isfahan that were selected by purposive sampling.To gather information from paired comparisons questionnaire was used. Validity of the questionnaires from masters and professionals and experts was assessed positively. Reliability of questionnaire based on the Inconsistency rate were calculated. To test the hypothesis using AHP Approach and Expert Choice software was used. The results showed that the central bank policy criteria, has largest share and the legal limitations criteria, has the lowest share in decision-making. The interest rate paid on deposits, according to all indicators, as the most influential factor on the mobilization of bank resources and service quality as the low- influential factor. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytic hierarchy process
  • Mobilization of Financial Resources
  • Credit
  • Monetary Policy
Amirzade R, Shoorvarzy M. 2013. Prioritizing service quality factors in Iranian Islamic banking using a fuzzy approach. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(1), 64-78.
Bukhari khuram sh, Awan M, Ahmed F.2013. An evaluation of corporate governance practices of Islamic banks versus Islamic bank windows of conventional banks:A case of Pakistan. Management Research Review, 36(4), 400-416.
Dandaponi K.2008. Internet banking services and credit union performance. Managerial Finance, 34(6), PP.437-446.
Farquhar J Ds, Panther T.2008.Acquiring and retaining customers in UK banks: An exploratory study. Journal of Retailing and Customer Services, Vol.15, PP.9-21.
Firman M, Evardson B.2003. A content analysis of complaints and compliments. Managing Service Quality, Vol.3.
Karatepe O, Yavas Y, Babakus E. 2005.Measuring service quality of banks: scale development and validation. Journal of Relating and Consumer Services, Vol.12, PP.373-383.
Mattila M. 2003. Internet banking adaption among mature customers: Early majority or laggards. Journal of Service Marketing, 17(5):514-526.
Naceur B, Barajas A, Massara A.2015. Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion? IMF Working Paper No. 15/31. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2584382.
Nam J, & Ekinci, Y, & Whyatt, G. 2011. Brand Equity,Brand Loyalty and Consumer Satisfaction. Annals of Tourism Research. Vol 38. No 3. 1009-1030.
Nam J, & Ekinci, Y, & Whyatt, G. 2011. Brand Equity, Brand Loyalty and Consumer Satisfaction. Annals of Tourism Research. Vol 38. No 3. 1009-1030.
Pourkazemi M.2006. Ranking the country's commercial banks. Journal of Research and Economic Policy; 14(39):60(in Persian).
Redman A, Tanner J, Manakyan H.2002. Corporate real estate financing methods: A statistical study of corporations’ choices. Journal of Corporate Real Estate, 4(2), 169 – 186.
Sarker a.2016. An Evaluation of Islamic Monetary Policy Instruments Introduced in Some Selected OIC Member Countries. Islamic Economic Studies. Vol. 24, No. 1: pp 1-47.