ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

نویسندگان

1 دانشیار- دانشگاه پیام پور- مرکز اصفهان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران

چکیده

مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. در این پژوهش داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی1385 الی 1404 و  با استفاده از نرم افزارComfar III  وExcel   مورد بررسی قرار گرفته است. طرح در سه سناریو بدبینانه، میانه و خوش بینانه بررسی می­شود. که  تمام تجزیه و تحلیل­ها بر مبنای سناریوی میانه می باشد. بر اساس نتایج نهایی طرح ، خالص ارزش فعلی کل سرمایه در نرخ تنزیل 21 درصد برابر2680619 میلیون ریال می باشد که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده ، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of Bushehr Special Economic Zone

نویسندگان [English]

  • A. Monserf 1
  • A. Yahyaabadi 2
  • A. Samali 3
1 Associatet Professor of Economics, Payamenour University, Iran.
2 Assistant Professr, Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch (Isfahan)
3 MA in Economics, Payam Noor University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Special economic zones in different countries are absorbing external capitals, receiving and promoting technology, getting managerial knowledge, exporting and re-exporting for the host country. Building free and special zone is one of the ways of quick industrial development and expanding exports in Iran in development plans. Data in this research are studied annually and for a time period from 2006to 2025 and by COMFAR III and Excel software. The plan will be studied in three pessimistic, middle and optimistic scenarios which all analysis is on the basis of middle scenario. According to the final results of the plan, net present value of total capital in 21 percent discount rate equals to 2680619 million Rials, which with respect to the obtained net present values, the project is feasible economically. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net Present Value
  • investment
  • Internal Rate of Return
  • Profitability Index