تأثیر بی ثباتی درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها، بر رشد اقتصادی ایران، 1372-1393

نویسندگان

1 استادیار، گروه توسعه اقتصادی وبرنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

درآمد های مالیاتی، منبع تأمین مالی و ابزار سیاست مالی جهت رسیدن به هدف های اقتصادی دولت می باشد. نوسان ها و بی ثباتی های این درآمد باعث می گردد که دولت در برنامه ریزی ها متکی به یک منبع نامطمئن شده و در دستیابی به اهداف برنامه ای و بلند مدت، با مشکل مواجه گردد. به همین جهت این پژوهش بدنبال تحلیل تأثیر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات بر شرکت ها[1] بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای رسیدن به هدف ابتدا در یک الگوی رگرسیونی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته، اثر متغیرهای مختلف بر درآمد مالیاتی شرکت ها بررسی و تغییرات خطاهای آن، به عنوان بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در مدل رشد و به روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، برازش گردید. جهت برازش الگوها، داده های مربوط به متغیرها به صورت فصلی و برای دوره ی: 1393-1372 از درگاه اینترنتی بانک مرکزی ایران استخراج گردید. نتیجه ی بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، درآمد مالیاتی ناشی از مالیات بر شرکت ها در دوره ی اول اثر منفی و در دوره های بعدی رفتار متفاوتی را بر رشد اقتصادی داشته است. در بلند مدت اثر بی ثباتی درآمد مالیاتی شرکت ها، نشان از اثر منفی بر رشد اقتصادی با سطح معنی داری آماری را دارد[1] - Corporate Income Tax (CIT)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Tax Revenue Instability on Economic Growth Rate in IRAN: 1993-2014

نویسندگان [English]

  • M. Rajabi 1
  • S. zendehdel 2
1 Assistant Professor Islamic Azad University, Khomeinishar Branch, Iran
چکیده [English]

Income tax, source of funding and fiscal policy tools to achieve the economic government targets.Fluctuations or instability revenue, causes that the government in planning, to rely on an unreliable source of income and thus, its long-term goals and plans, fail. So, the aim of this study, is to analyze the impact of instability in corporate income tax (CIT) on economic growth in Iran. To reach the goal, the first in a regression model using generalized least squares method, the effect of different variables on corporate income tax and it was calculated error terms. Then the error terms as the instability of corporate income tax and the independent variable in growth model using Auto Regressive Distributed Lags, considered and estimated. To estimate the model, seasonal and variable data for the period: 1993-2014 extracted in the Central Bank of Iran site. The result shows that in the short term, corporate income tax behave differently on economic growth. And in the same time period drastically different effect, but in short run, have a negative effect in subsequent periods like the positive and negative effects of the business cycle due to the seasonality of the data. As a result of long-term negative impact on economic growth with high levels of statistical significance

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax revenue
  • Economic Growth
  • volatility
  • Auto Regressive Distributed Lags(ARDL)
انجمن مدیران صنایع، مطالعه و بررسی فضای کسب و کار و ارائه برنامه عمل جهت بهبود آن در ایران، 1388
پرخیده، احمد و تاجیک،مهدی. (1388)."درآمدهای مالیاتی­ و چالش­های پیش­رو در اقتصاد ایران". طرح نظرسنجی ماهیانه مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از اعضای هیأت نمایندگان.
رجبی، مصطفی ، رنجبر، همایون و جعفری طادی، مولود. (1388). "تحلیل اثر مالیات بر رشد اقتصادی ایران، 86-1370". اولین همایش ملی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اسفند 1388.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مجموعه اطلاعات سری زمانی آمارهای اقتصادی اجتماعی، سال­های مختلف.
 شفیعی، افسانه، برومند، شهزاد و تشکینی، احمد. (1385). "آزمون تأثیر گذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی". فصل­نامه پژوهش نامه اقتصادی، 33 (5): 181-153.
شفیعی، س، و صبوری دیلمی، م (1388)،"بررسی میزان اثر پذیری متغیر های کلان اقتصاد ایران از بحران مالی
      جهانی"، بررسی های بازرگانی، سال هفتم شماره39، صص 16-2.
صبری بقایی، آذرخش و محمد زاده اصل، نازی. (1382). "شناخت جنبه های مختلف اثر بخشی مالیات در اقتصاد ایران". فصل نامه پژوهش نامه اقتصادی، 8 (4): 198-173.
عرب مازار، علی اکبر, دهقانی. علی، (1388)،"برآورد کارایی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی"، پژوهشنامه مالیات : دوره  دوره جدید - 17 , شماره  7 (مسلسل 55) ; از صفحه 45 تا صفحه 64.
مجتهد، احمد و احمدیان، ا، (1386)،" اثر درآمدهای مالیاتی دولت بر رفاه اجتماعی ایران"، ویژه نامه اقتصادی،
     شماره 7، 45 – 71.
معاونت امور اقتصادی،1374. بررسی ظرفیت مالیاتی کشور،  نشریه 224.
موسوی محسنی، رضا، نوروزی، هایده، (1390)."برآورد تجربی مالیات تورمی و سطوح منحنی لافر: مطالعه موردی   اقتصاد ایرن"، پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره 42.
مهرگان، نادر. (1382). "برآورد ظرفیت مالیاتی در استان همدان در سال 1382".سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان همدان.
مهندس، ابوطالب و تقوی، مهدی. (1386). " مالیه عمومی". تهران، انتشارات کتابخانه فروردین. چاپ بیستم.
نو فرستی ، محمد (1378)"ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی"، تهران، انتشارات رسا .
Bera, A. K., & Jarque, C. M. (1981). An Efficient Large-Sample Test for Normality of
        Observations and Regression Residuals, working papers in Economics and Econometrics,
        (40), Australian National University in Econometrics.
Fricke, H. and Süssmuth, B.(2014). Growth and Volatility of Tax Revenues in Latin America.
     World Development Vol. 54, pp. 114–138.
Gordon, R., & Li, W. (2009). "Tax structures in developing countries: Many Puzzles and a
       possible explanation". Journal of Public Economics,93, 855–866.
Hans, F. and Brand, S. (2014). "Growth and Volatility of Tax Revenues in Latin America".  
       World Development, Vol. 54, pp:114-138.
Martin, R. and Fardmanesh, M. 1991. "Economic growth and alternative deficit-reducing tax
     increases and expenditure cuts: a cross sectional analysis". Public Choice-ce- 223- 231.
Pesaran. H & Shin. Y& Smith. R. (2001), Bounds Testing Approaches o The  Analysis of  Level
       Relationships’, Journal of Applied Econometrics.
 Romer, P. M. (1987)."Growth based on increasing returns to specialization". American
       Economic Review, Papers and Proceedings, 2(77), pp: 56-72.
Scully, G.W. (1995)."The growth tax in the United Stats". Public choice, 85(12), pp: 71-80.
Scully, G.W. (2006)."Taxes and economic growth". National Center for Policy Analysis, 292.