بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر

نویسنده

دانشگاه ازاد بابل

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در دوره زمانی 1391- 1363  در ایران است. برای آزمون هم‌جمعی بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه‌ های توزیع‌شده استفاده شده ‌است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت بیمه و امید به زندگی در بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمه عمر دارد و توسعه مالی و تورم انتظاری در بلندمدت تاثیر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه عمر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigateion The Effect of Macroeconomic Variables on the Demand for Life Insurance

نویسنده [English]

  • F. NAzari
Department of Economics, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of macroeconomic variables on Iran life insurance demand in the period . We used ARDL Procedure to estimate the research model.The results show that the price of insurance and life expectancy in long-term has significantly positive effect on the demand for life insurance and financial development and inflation expectations in long-term has significant negative effect on the demand for life insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroeconomic Variables
  • Demand
  • life insurance
  • Life expectancy
  • ARDL method
اسمعیلی، فریبا؛ میرزائی، حسین؛ اسدزاده، حسن، 1393، "عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه منتخب"، پژوهشنامه بیمه، سال29، شماره4، صص83-61
احمدی، موسی؛ یداله زاده طبری، ناصرعلی؛ طبری، حنانه،1390،"تاثیر نواسانات تولیدی بخش های اقتصادی بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، ص95
آماده، حمید؛ قاضی، مرتضی؛ عباسی فر، زهره، 1388، "بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران"، اقتصاد: تحقیقات اقتصادی، شماره86، صص38-1
آل عمران، رویا؛ پناهی، حسین؛ کبیری، رویا، 1392،" بررسی و تعیین رابطه علی بین رشد اقتصادی، انتشار کربن"، مصرف...، جغرافیا: جغرافیا و برنامه ریزی، شماره45، صص26-1
جلالی لواسانی، احسان،1384، "بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص"، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 2(تابستان)، صص 158-117
سجادی، سید جعفر؛ غلامی، امیر، 1386، "بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر تقاضای بیمه عمر"، فصلنامه صنعت بیمه، شماره2(تابستان)، صص28- 3
عزیزی، فیروزه، 1385، "رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر در ایران"، نشریه: مدرس علوم انسانی، شماره85، ص 135
لطفعلی پور، محمدرضا؛فلاحی، محمدعلی؛ آشنا، ملیحه،1390، "بررسی رابطه انتشار کربن دی اکسید با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران"، اقتصاد: تحقیقات اقتصادی، شماره 94، صص 174-151
محمدباقری، اعظم، 1389،" بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید در ایران"، اقتصاد: فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره27 (سال 7) ، صص 132-102
مهرآرا، محسن؛ رجبیان، محمداعظم، 1384، " تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره74، صص81-57
مهدوی کلیشمی، غدیر؛ ماجد، وحید، 1390، "تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 5(پاییز)، ص21
Akpan, S.S (2013). Life Insurance Business in Akwa Ibom State: Challenges and Strategic Options. Journal of Business and Management, 8(1)31-37.
Brown, R.I., Durbin, J.M., (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. J. Roy. Stat. Soc.no.37, pp.149-192.
Banerjee, A. ,Dolado, J.J., Mastre, R., (1998). Error_ correction mechanism tests for cointegration in a single equation framework. Jornal of Time Series Analysis, no.19, pp.267-283.
Engle, R.F., Granger, C.W.J., )1987(.Co-Integration and error correction: Representation estimation and testing. Econometric,no. 55,pp. 251-276.
Fischer, S.,)1973(. A life cycle model of life insurance purchases”, International Economic Review, vol. 14, no. 1, pp. 132-152.
Granger, C.W.J., (1988). Some Recent Development in a Concept of Causality, Jornal of Econometrics, No.39, PP.199-211.
Johansen, S., Juselius, K., )1990(.Maximum likelihood estimation and inference on cointegration-with application to the demand for money. Oxford Bull. Econ Stat.no. 52, pp.169-210.
 
Hofstede,Geert.,)1995(. Insurance as a product of national values,Geneva Papers on Risk and Insurance, no. 20, vol.4, pp. 423-29.
Kjosevski, J., 2012. The determinants of life insurance demand in central and southeastern Europe. International Journal of Economics and Finance, 4(3). pp.237-247.
Lim, CheeChee ,. Haberman, S.,)2003(. Macroeconomic variables and the demand for life insurance in Malaysia, Faculty of Actuarial Science and Statistics, CASS Business School, City University London.
Li, D., Moshirian, F., Nguyen, P. and Wee, T., 2007. The demand for life insurance in OECD countries. Journal of Risk and Insurance, 74(3), pp.637-652.
 
Ouattara, B., (2004). Foreign Aid and Fiscal Policy in Senegal; Mimeo Universityof anchester.
 
Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J., (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. J. Appl, Econometrics.no.16,pp. 289-326.
Truett, D.B.,Truett, L. J.,)1990(.The demand for life insurance inMexico and the United States: a comparative study, Journal of Risk andInsurance, vol. 57, no. 2, pp. 321-328.
Yaari, M., (1965).Uncertain Lifetime, Life Insurance and the Teory of the consumer, Review of economic studies, no.32,pp.137-150.