تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 تهران

چکیده

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه­ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال‌توسعه که زیر ساخت­های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه­ یافته قابل مشاهده است.  مقاله  حاضر  به بررسی اثر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر روی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اسلامی و کشورهای توسعه یافته صنعتی منتخب  می‌پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این گروه از کشورها، از داده­های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، تعداد نام دامنه، پهنای باند، تعداد کاربران اینترنت، تعداد وب­ سایت و کیفیت زیر ساخت فاوا و از روش داده‏های تابلوی با استفاده از تابع ترانسلوگ(پنل) در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ استفاده شده است. نتایج برآوردحاکی از آن است که تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی می‏باشد، به‌گونه‌ای که متغیرهای موجود دارای اثر معنادار، مثبت و مستقیم بر رشد اقتصادی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of E-commerce and ICT on economic growth of using the translog function

نویسندگان [English]

  • bahram sahabi 1
  • parisa shakerpur 1
  • dariush tahmasebi 2
1 tarbiyat moddares
2 tehran
چکیده [English]

Genesis is the first computer programming and core microelectronics and information technology revolution was the source of the transistor, occurred in the twentieth century. This technological revolution geographical boundary destroyed and the economy countries affected and changed it. The effects of this revolution in developing countries have the appropriate infrastructure and the competitive environment is not necessary and can be seen in developed countries. In this paper, the effect of e-commerce and ICT on economic growth of developing countries and the developed countries in selected industries concerned. In an experimental model of economic growth estimate for this group of countries, the data of human capital, physical capital, labor, the number of domain name, bandwidth, number of Internet users, the number of websites and quality of ICT infrastructure and data boards translog function (panel data) in the period 2000 to 2013 is used. The results indicate that e-commerce and ICT is one of the factors influencing economic growth, so that the majority of the variables have a significant impact, positively and directly on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • E-Commerce
  • Economic Growth
  • Panel Data
  • translog function
امام وردی، قدرت الله؛ کریمی، مجتبی؛ نجارزاده، نگین و شاه کرم اوغلی، معصومه(1391). بررسی اثر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، در گروه کشورهای G8 و کشورهای منتخب در گروه کنفرانس اسلامی،  اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی، روش‌ها و کاربردها.

امین رشتی، نارسیس؛ صیامی عراقی، ابراهیم و فهیمی فر، فاطمه(1392). بررسی تأثیر رفاه اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی: استان‌های کشور،  پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار, 64-47.

ترابی، تقی و حاجی‌حسنی، فرزانه(1389). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یکپارچگی اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه منتخب، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 172-153.

چرمگر، اکرم؛ داداشی، صادق و سیف، یزدان(1392). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی: با رویکرد مقایسه بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 9، 176-179.

عباس زاده، نصرت و الهی، سعید(1386). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر،  فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 142-112.

عبدی، سوران؛ الوندی زاده، اسدالله و مالکی، نسرین(1391). بررسی تأثیر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو (OIC)، اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی، روش‌ها و کاربردها.

عرفانی، علیرضا؛ اکبرزاده تبریک، سعیده و نوده فراهانی، محمد(1391). مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه و توسعه‌نیافته منتخب، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، شماره 3(19).

فلیحی پیربستی، نعمت و فهیمی فر، فاطمه(1389). بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی: تلفیق روش‌های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، نشریه اقتصاد مالی، شماره 11(1470-39.

محمودزاده، محمود(1389). اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای درحال‌توسعه منتخب، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 57، 64-29.

مرادی، محمد علی؛ کبریائی، میثم و گنجی، مهسا(1392). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 108-79.

Ceccobelli, M. Gitto, S. & Mancuso, P. (2012). ICT capital and labour productivity growth: A non-parametric analysis of 14 OECD countries. Telecommunications Policy, 282-292.

Czernich, N. Falck, O. Kretschmer, T. & Woessmann, L. (2011). BROADBAND INFRASTRUCTURE AND ECONOMIC. The Economic Journal, 505-532.

Ishida, H. (2016). The effect of ICT development on economic growth and energy consumption in Japan. Telematics and Informatics, 79-88.

Jalava, J. & Pohjola, M. (2002). Economic growth in the New Economy: evidence from advanced economies. Information Economics and Policy, 189-210.

Liu, S. (2013). An Empirical Study on E-commerce’s effects on Economic Growth. International Conference on Education Technology and Management Science.

Qu, L. (2014). The Impact of e-commerce on China’s Economic Growth. Wuhan International Conference on e-Business.

Sassi, S. & Goaied, M. (2013). Financial development, ICT diffusion and economic growth:Lessons from MENA region. Telecommunications Policy, 252-261.

Seo, H.J. Lee, Y. S. & Oh, J. H. (2009). Does ICT investment widen the growth gap? Telecommunications Policy, 422-431.

Yushkova, E. (2016). Impact of ICT on trade in different technology groups:analysis and implications. Int Econ Econ Policy, 165-177.