نمایه نویسندگان

ا

 • اشک تراب، نیلوفر اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-36]
 • اصغر پور، حسین تحلیل اثر رهیافت پولی بر تراز پرداخت ها در ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 67-82]

ب

 • بخشوده، محمد اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-36]

ت

 • توکلی، اکبر تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-36]

ج

 • جامه شورانی، زینب تحلیل اثر رهیافت پولی بر تراز پرداخت ها در ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 67-82]
 • جعفری طادی، مریم تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]

د

 • دادگر، یداله تحلیل نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد ملی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-42]

ر

 • رجبی، مصطفی تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • رجبی، مصطفی ارزش گذاری اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی، مورد مطالعه: مسجد جامع عباسی در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • رزمی، محمدجواد الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • رضاییان، سمانه الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]

ز

 • زیبایی، منصور تحلیل وجود تورم در کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل همجمعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 43-50]

ش

 • شادی دیزجی، بهنام تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]
 • شاهین پور، علی تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]

ص

 • صدیقی، سمیه الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]

ع

 • عبدلی، مریم تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده کل بازار اوراق بهادار ایران با استفاده از روش فضا حالت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-102]

ف

 • فرج زاده، زکریا اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 93-101]
 • فیروزه، نگین تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-36]

ق

 • قادرپور، لیلا اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 93-101]

ک

 • کارابولوت، کرم تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]
 • کریمی، فرزاد تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-36]
 • کریمخانی، مسعود تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده کل بازار اوراق بهادار ایران با استفاده از روش فضا حالت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-102]

م

 • ملک، مرضیه تحلیل وجود تورم در کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل همجمعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 43-50]
 • مهربانی، فاطمه بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد و ارائه راهکارهایی برای کاهش این پیامدها [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-92]
 • موسوی، نساء ارزش گذاری اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی، مورد مطالعه: مسجد جامع عباسی در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • موسوی، نعمت اله اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 93-101]

ن

 • نظری، روح الله تحلیل نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد ملی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 19-42]

ه

 • هرتمنی، امیر تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده کل بازار اوراق بهادار ایران با استفاده از روش فضا حالت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-102]