نمایه نویسندگان

آ

 • آل عمران، رویا تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 43-74]

ا

 • اسماعیلی، حجت اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روش AHP [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 75-98]

ت

ر

 • رجبی، مصطفی تأثیر بی ثباتی درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها، بر رشد اقتصادی ایران، 1372-1393 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-42]

ز

 • زنده دل شندی، ستاره تأثیر بی ثباتی درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها، بر رشد اقتصادی ایران، 1372-1393 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-42]

ش

 • شکوهی فرد، سیامک تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 43-74]

ص

 • صامتی، مجید رتبه ‏بندی هشت کلان شهر ایران از لحاظ سطح توسعه ‏یافتگی به کمک روش‏ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش ‏تاکسونومی در سال 1390 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]

ف

 • فتح الهی، جمال شکاف توسعه استان های ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 99-118]
 • فدائی، مهدی اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روش AHP [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 75-98]

ک

 • کفیلی، وحید شکاف توسعه استان های ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 99-118]

گ

 • گل خندان، ابوالقاسم رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-142]

م

 • منصف، عبدالعلی رتبه ‏بندی هشت کلان شهر ایران از لحاظ سطح توسعه ‏یافتگی به کمک روش‏ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش ‏تاکسونومی در سال 1390 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • موسوی مدنی، مژده رتبه ‏بندی هشت کلان شهر ایران از لحاظ سطح توسعه ‏یافتگی به کمک روش‏ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش ‏تاکسونومی در سال 1390 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]