دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
1. تحلیل تأثیر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در ایران

صفحه 1-14

سعید صمدی؛ مریم السادات نحوی؛ مصطفی رجبی


3. تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

صفحه 33-46

سهیلا کاغذیان؛ یزدان نقدی؛ بهاره فرجی رستاقی