دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-93 
تعیین درآمدهای بهینه مالیاتی بر اساس نرخ رشد هدف- روش کنترل بهینه

صفحه 33-51

مصطفی رجبی؛ مریم ابن ابراهیم خواجویی؛ جواد میر محمدصادقی