دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-93