دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
2. ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

صفحه 1-24

عبدالعلی منصف؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ ابوذر سملی